Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Dinsdag 15 november 2022

Compensatie energiekosten

Eind 2021 is door het Diaconaal Platform Ermelo een financieel fonds opgericht ter tegemoetkoming van huishoudens, die niet meer in staat zijn hun energierekening te voldoen. De laatste tijd zien we dat dit fonds steeds meer bekendheid krijgt en dat het beroep op dit fonds toeneemt. Eén van de maatregelen die de overheid onlangs heeft aangekondigd is dat alle huishoudens in de maanden november en december 2022 een bedrag van €190 zullen ontvangen ter compensatie van de gestegen energiekosten. Meerdere gemeenteleden hebben aangegeven dat ze deze gelden niet zelf nodig hebben en graag ter beschikking willen stellen aan huishoudens die vanwege de hoge energieprijzen niet meer rond kunnen komen. Als u daar ook zo over denkt en de ontvangen uitkering wil schenken aan een gezin dat het veel beter kan gebruiken, dan wil ik u vragen het bedrag over te maken op de rekening van de diaconie.
We zullen dan zorgen dat deze middelen ter beschikking zullen worden gesteld aan hen die dit het meest nodig hebben. Het rekeningnummer is NL75RABO 03177 046 48 t.n.v. diaconie hervormde gemeente Ermelo o.v.v. ‘energiefonds’.
Hartelijk dank voor uw gaven.

John Dolstra
Penningmeester diaconie Hervormde Gemeente te Ermelo 


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

20 november 2023  |  Diensten komende tijd
- Komende zondag, 26 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel ‘Eeuwigheidszondag’ of ‘Zondag van de voleinding’ genoemd. In de morgendienst herdenken we de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We lezen 1 Thessalonicenzen 5:1-11, een spannend gedeelte waarin Paulus vooruitkijkt naar de dag van de Heer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen van de nacht die slapen, en mensen van de dag die waakzaam zijn. En over de redding door Jezus Christus met als doel dat we samen met onze Heer zullen leven, of we nu nog leven of al gestorven zijn. We hopen Paulus’ opdracht om elkaar te troosten, zo in deze dienst ook door de preek heen gestalte te kunnen geven.
- ’s Middags is er om 17.00 uur een cantatedienst. In deze dienst zal cantate BWV 144 – “Nimm was dein ist und gehe hin” ten gehore worden gebracht, en ook het openingskoor uit de cantate “Himmelskönig, sei willkommen” (BWV 182). Medewerking aan deze dienst wordt verleend door het Kamerkoor van de COV Noord-West Veluwe.
- Zondag 3 december is het de Eerste zondag van Advent. Dan hoopt ds. Rainer Wahl voor te gaan.

Sectie-indeling
U kunt op de website vinden bij welke sectie (en dus welke predikant) u hoort. Op de site van de Oude Kerk klikt u op ‘wie zijn wij’ en ‘sectie-indeling’ en daar onder aan de pagina of onderaan het menu vindt u het overzicht op basis van de straat waar u woont.

Grote gemeenteavond – kennismaken predikanten
Het is mooi om te zien dat er de nodige belangstelling is voor de kennismakingsmomenten met de predikanten. Er is nog één sectie over, en dat is sectie 4 (van ds. Evert-Jan Prins). Zie hieronder voor de data en tijden van deze kennismaking. Ook gemeenteleden uit sectie 5, 6, 7 en 8, die eerder niet in de gelegenheid waren om kennis te maken, zijn op deze data alsnog welkom. U hoeft zich niet op te geven. Mocht u vervoer nodig hebben om naar de Hoeve te komen, dan kunt u met Evert van Beekhuizen (tel: 06-13844419) contact opnemen.

sectie 4:
- Dinsdag 28 november ’s middags 15.00-16.00 uur
- Woensdag 29 november ’s avonds 19.30-20.30 uur

Giften
Er is een gift van 50 euro voor de diaconie binnengekomen via ds. Evert-Jan Prins. Via Janneke Veldhuizen kwam er een gift binnen van 40 euro, ook voor de diaconie. Ria van Herk ontving 50 euro voor “de armen onder ons”. En Jan Peet ontving 50 euro voor de zending en 50 euro voor het jeugdwerk
Hartelijk dank voor deze giften.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst:
Dinsdag 31 oktober hebben wij de inhoud van de enveloppen over oktober geteld. De opbrengst was het mooie bedrag van € 461,50!
Onze volgende bijeenkomst is op 28 november om 19.30 uur in De Hoeve. 
We zullen dan de enveloppen voor 2 maanden ontvangen.
Op woensdag 13 december a.s. om 11.00 uur zullen we bij elkaar komen om 
de Kerstattenties in ontvangst te nemen.
Ria van Herk.

Kerst-Hoevemaaltijd
Op vrijdag 15 december wordt er een speciale Kerst - Hoevemaaltijd gehouden. Houdt u van gezelligheid en wilt u graag anderen ontmoeten dan bent u van harte welkom om samen te genieten van een speciale Kerstmaaltijd.
Aanvang 18.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur).
Plaats: de Hoeve van de Oude Kerk te Ermelo.
Kosten: € 7,- pp. Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Er liggen intekenlijsten in de glazen gang van de Oude Kerk op zondag 3 en 10 december. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563

Overleden
Dhr. Brand de Vries is op 12 november jl. overleden. Hij laat zijn broers en zussen, verdere familie en zijn maatje Hennie achter. Hij is op 17 november begraven op de ‘Koningsvaren’, na een dienst vanuit de aula van ‘De Varenhof’. We wensen de familie veel sterkte toe.

Vacatures kerkenraad
Naast de bestaande vacatures voor scriba en een ouderling-kerkrentmeester financiën, ontstaan er per januari 2 vacatures bij de ouderlingen. Jan Plette en Janneke Veldhuizen zullen na geruime tijd trouwe inzet hun ambt neerleggen. Het is mooi om te zien hoe talloze gemeenteleden zich inzetten voor onze gemeente en in de kerkenraad. Misschien kent u wel iemand die zich daarbij zou kunnen voegen als pastoraal medewerker, bij de kindernevendienst of oppasdienst, maar natuurlijk zijn er ook kerkenraadsleden nodig. Voor die laatste vacatures kunt u (een of meerdere) namen indienen via de mail scriba@hervormd-ermelo.nl. U kunt dit als voorbeeld gebruiken: “Graag zou ik  …(naam)… willen voordragen voor de vacature van …(ambt…), omdat ……” Zet er duidelijk uw naam onder en eventueel namen van mede-indieners. U kunt ook via een brief een naam indienen bij één van de kerkenraadsleden. De gemeente van God dienen in een ambt vraagt wat van onze tijd en inzet, maar je gaven gebruiken en zien groeien kan ook op vele manieren tot zegen zijn van de gemeente en van jezelf. Op die manier hopen we toch weer een beroep op u als gemeentelid te mogen doen.

Overzicht komende activiteiten:
- Bijbelkring ‘Abraham’: De volgende bijeenkomst van de Bijbelkring is 7 december, van 10.00-11.30 uur in De Hoeve. We bespreken in het komende seizoen de Psalmen. Deze keer lezen we Psalm 27.

Koffieochtenden op de woensdag
Iedere woensdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in De Hoeve. Even een break in de week, voor wie dat wil. Van harte welkom!

Tot slot
We naderen het einde van het kerkelijk jaar. Tegelijk gaat dit einde over in het nieuwe begin van Advent, waarin we ook weer de toekomst van onze Heer verwachten. We hopen op een goede Adventstijd.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

ds. Desiree Prins-van den Bosch en ds. Evert-Jan Prins

20 november 2023

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

06 november 2023  |  Doopdienst 29 oktober
Op zondag 29 oktober zijn er twee kinderen van de gemeente gedoopt. Zij kregen de volgende Bijbeltekst mee bij hun doop:
- Jade Stip: Psalm 25:5
- Eliam Westland: Psalm 119:151
We wensen de doopouders, samen met hun kind(eren), Gods zegen toe.

Diensten komende tijd
- Op 12 november a.s. zal ds. A.P.D. Zijlstra in ons midden voorgaan, en

- op 19 november is mede-Ermeloër drs. J.(Jan) Minderhoud onze voorganger. Van hem komt de volgende bijdrage:
Op zondag 19 november mag ik bij u voorgaan. In het ritme van het kerkelijk jaar – richting Advent – is het gebruik om na te denken over wat we noemen de ‘voleinding’. Dat geweldige perspectief van een nieuw Jeruzalem (en dat in deze dagen…) en een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. In dat kader wil ik met u nadenken over ‘hemelse beloning’. Ik kreeg daar een keer een vraag over: worden we straks in de eeuwigheid beloond? In eerste instantie werd ik een beetje kriegel van die gedachte… Want ik wil God dienen uit liefde, en niet om als een braaf paard op het eind van de rit een suikerklontje te krijgen. ‘Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden’, zegt Jezus in Johannes 14:15. Je houdt je aan Gods geboden niet vanwege de beloning, maar uit liefde. In het Jodendom van Jezus' dagen was die gedachte ook aanwezig. Maar toen ik op het thema de Bijbel ging doorbladeren, ontdekte ik dat er toch een hemels loon voor ons klaarligt, zoals Paulus dat o.a. beschrijft in 1 Kor. 3:9b-15. En Petrus schrijft in zijn eerste brief over een lauwerkrans die nooit verwelkt, die we ontvangen als de hoogste Herder in al zijn heerlijkheid/luister verschijnt (1 Petr. 5:4). Loon, lauwerkrans ... voor een gemiddelde protestant is dat even slikken, want we worden toch gerechtvaardigd door het geloof alleen? Graag uw gebed voor de diensten.
Jan Minderhoud
 
- De zondag daarop, zondag 26 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zullen dan in de morgendienst de namen noemen van de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. De middagdienst (om 17.00 uur) is een cantatedienst.

Sectie-indeling
U kunt op de website vinden bij welke sectie (en dus welke predikant) u hoort. Op de site van de Oude Kerk klikt u op ‘wie zijn wij’ en ‘sectie-indeling’ en daar onder aan de pagina of onderaan het menu vindt u het overzicht op basis van de straat waar u woont.

Grote gemeenteavond – kennismaken predikanten
Jong en oud kan kennis maken met hun nieuwe predikant. Mocht u vervoer nodig hebben om naar de Hoeve te komen, dan kunt u met Evert van Beekhuizen (tel: 06-13844419) contact opnemen.
Hieronder ziet u wanneer u kunt komen. U hoeft zich niet op te geven. Wanneer u uw eigen sectie gemist hebt, bent u welkom op de middagen en avonden in november.

sectie 5 en 7
Dinsdag 10 oktober ’s middags 15.00-16.00 uur
Donderdag 12 oktober ’s avonds 19.30-20.30 uur

sectie 3 en 9
Dinsdag 24 oktober ’s middags 15.00-16.00 uur
Woensdag 25 oktober ’s avonds 19.30-20.30 uur

sectie 6 en 8
Dinsdag 31 oktober ’s middags 15.00-16.00 uur
Donderdag 2 november ’s avonds 19.30-20.30 uur

sectie 2 en 10
Dinsdag 14 november ’s middags 15.00-16.00 uur
Woensdag 15 november ’s avonds 19.30-20.30 uur

sectie 4
Dinsdag 28 november ’s middags 15.00-16.00 uur
Woensdag 29 november ’s avonds 19.30-20.30 uur

Gift
Er is een gift van 50 euro binnengekomen bij ds. Prins-van den Bosch voor het jeugdwerk, bedankt!

Overleden
De familie Klaassen werd plotseling opgeschrikt door het overlijden van Cornelis Frank Klaassen. Kees Frank overleed op 31 oktober en laat een vrouw, moeder en verdere familie achter. Op dinsdag 7 november heeft de uitvaart plaats gevonden. Onder ons was Kees Frank bekend als ds. C.F. Klaassen, hij zou ook op oudejaarsavond nog voorgaan in onze gemeente. We wensen een ieder die hem gaat missen veel sterkte en de troostende nabijheid toe van onze God, die een toevlucht is te allen tijd.

Omzien naar elkaar
Mevrouw G. Buurman-Wasse is afgelopen week vanuit haar woning aan de Grote Bloemkamp verhuisd naar de Arcade, kamer 16B (Van Asseltlaan 2-16B, 3852 BX). We wensen haar toe dat ze zich op haar nieuwe plek snel thuis zal voelen.

Overzicht komende activiteiten:

Kennismaking met de predikant
Op dinsdagmiddag 14 november of woensdagavond 15 november zijn de secties 2 en 10 van harte welkom om kennis te maken met ds. Desiree Prins-van den Bosch. Ook gemeenteleden uit sectie 3 en 9, die eerder niet in de gelegenheid waren om kennis te maken, zijn op deze data alsnog welkom.

Belijdeniscatechisatie
Het is gelukt om een belijdenisgroep te vormen met catechisanten uit de Oude Kerk en uit de Kapel. Mooi dat dit gezamenlijk kan. De eerste bijeenkomst is op dinsdagavond 14 november om 19.30 uur in De Hoeve. Wanneer je je nog niet opgegeven hebt, maar toch nog mee wilt doen, meld je dan even bij ds. Evert-Jan Prins (ej.predikant.ok@hervormdermelo.nl).

Wandeling zaterdag 11 november
Ook in komende najaar gaan we op de 2de zaterdagmorgen van de maand met de Wandelgroep Oude Kerk een gezellige mooie wandeling maken, dit keer op zaterdag 11 november a.s. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen.

Klein avondmaal
Voor wie geen deel kan nemen aan het gewone avondmaal in de kerk, bijvoorbeeld vanwege gezondheid of ouderdom, krijgt op woensdag 15 november om 15.00 uur de gelegenheid om het avondmaal te vieren in een korte viering. Opgeven kan bij Diaken Evert van Beekhuizen, ook wanneer u vervoer nodig hebt. tel: 06-13844419

Koffieochtenden op de woensdag
Iedere woensdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in De Hoeve. Even een break in de week, voor wie dat wil. Van harte welkom!

Tot slot
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Dennenlaan,

ds. Desiree Prins-van den Bosch en ds. Evert-Jan Prins


06 november 2023

meer
Oude Kerk

De overdenking van 6 november 2023

06 november 2023  |  Spierbundels en aanzien kunnen je niet redden
2 Koningen 5:1-15a

Wie van ons zou niet graag de controle houden? Of iets te zeggen hebben? Onbewust koppelen wij geld, status en prestige aan hoeveel iemand waard is. Naäman had het allemaal. Maar daarmee komt hij niet ver bij de HEER, de God van Israël…
Wat zit 2 Koningen 5 toch mooi en kunstig in elkaar. In één Hebreeuwse zin krijgen we meteen een raak beeld van wie Naäman was: een bevelhebber van het Aramese leger, hoog aanzien bij de koning, iemand met connecties. Hij was een glorieuze bevelhebber, een winnaar - ongetwijfeld een stoere man met spierbundels. En ik weet niet of Naäman dat zelf weet, maar hij heeft ook nog eens de HEER aan zijn kant. Het kan niet op.
Maar hoezeer je ook denkt dat je het goed voor elkaar hebt in het leven: er is altijd wel iets dat al dat moois ruïneert. Zelfs bij deze held. “Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt.” Dat zet een streep door zijn heerlijke, luxueuze leventje.
Ja, zo is er altijd wel iets dat ons uit de droom helpt. De droom dat ook wij het goed voor elkaar hebben. Dat wij het met ons harde werken verdienen, zo’n ongecompliceerd en gelukkig leven te hebben. Het is niet de vraag óf je zoiets door moet maken, het is alleen de vraag wát het zal zijn dat je onderuit zal halen. Waar put jij dan kracht en hoop uit?

Naäman was kennelijk zó wanhopig, dat hij luisterde naar de woorden van het Israëlitisch slavinnetje van zijn vrouw. Een ontvoerd meisje uit Israël, heel actueel als je kijkt naar wat er nu gebeurt…
De legeraanvoerder gaat ermee om, zoals hij gewend is. Dus wordt er een brief geschreven voor de koning van Israël. Naäman gaat op weg met een heleboel geld. Én hij gaat met de verwachting en de hoop dat er iets groots zal gebeuren dat hem zal genezen. Iets spectaculairs, iets met grote gebaren. Dat is wat we allemaal doen. Met je problemen ga je op weg. Je put uit je netwerk, of je kijkt naar de bazen van ons land, naar professors, goeroes, artsen. Maar ga je het daarmee redden?
Elisa springt in: laat Naäman maar naar mij toekomen. Dus gaat Naäman met al zijn militaire pracht en praal in een stoet op weg naar de profeet. Maar daar aangekomen neemt Elisa niet de moeite om hem te ontvangen. Naäman is diep verontwaardigd. En dan ook nog eens zo’n stompzinnige opdracht: ga je zeven keer in de Jordaan dompelen. In zijn woede laat Naäman zien wat hij eigenlijk had gedacht. Hij had gedacht dat hij de genade van God kon verdienen, door iets groots. Misschien een spectaculair ritueel ondergaan, met grote gebaren.
Maar er is niets dat wij kunnen doen om onze kwetsbaarheid op te heffen. Daarvoor is het kwaad veel te groot. Wij kunnen God niet bevelen om ons te helpen. Ook niet door manipulatie, door een hele rij goede daden, of door zo’n groot mogelijk schuldbesef. Wij kunnen Gods genade niet verdienen, we kunnen die alleen ontvangen. Door er simpelweg op te vertrouwen. We moeten het slikken, niet het Jordaanwater, maar onze eigen trots: inslikken. Er is er maar één die Gods genade wist te verdienen. Alleen Jezus Christus, wist via de weg van vernedering genade en heil mogelijk te maken. Hij is op missie gegaan, hij heeft de ultieme daad verricht en wist zo voor ons de weg te banen naar genezing, naar vergeving, naar een goed leven.

Als Naäman dan toch ondergaat in het water staat er: “Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.” Een veelzeggende zin. De huid van een kind. Alleen door te zijn als een kind, alleen zo kun je het koninkrijk van God binnen komen. En dat is een heerlijke manier van leven, vol vreugde en dankbaarheid. Ik moet denken aan onze dreumes. Als je haar vraagt of je een hapje van dat lekkers mag hebben, geeft ze haar broodje of rozijntjes zomaar weg. Zonder zich zorgen te maken of er wel genoeg voor haarzelf over blijft. Ze leeft van vrijgevigheid. Ze vertrouwt erop dat er meer dan genoeg is voor zichzelf en geeft onbekommerd weg.
Dat eenvoudige vertrouwen. Is dat iets waar je mee verder kunt? Wat moet jij daarvoor opgeven? Waar zou dat jou van bevrijden?
Wat maakt nou dat Jezus een kind naar voren schuift, als Hij ons iets wil leren over het koninkrijk? Een kind kijkt niet naar kleding, naar status, het weet niets van je geschiedenis of hoe hoog je bent opgeleid. Kinderen nemen aan, zonder mitsen en maren, onbevangen, ongecompliceerd. Ze geven op dezelfde manier ook weer weg. Een mooi beeld van hoe wij mogen geloven, elke dag weer.
Hartelijke groet,
Ds. Desiree Prins-van den Bosch


06 november 2023

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT