Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > ANBI CvD

ANBI CvD

ANBI CvD

ANBI- status
De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de Belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Dit geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes. Ten behoeve van de ANBI-regelgeving wordt hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI (diaconie):
Diaconie Hervormde Gemeente Ermelo
RSIN/Fiscaal nummer: 824108711.
KvK nummer: 76379957
E-mail: diaconie@hervormd-ermelo.nl

Website adres: www.hervormd-ermelo.nl
Telefoon Kerkelijk Bureau: 0341-553015
Adres: Horsterweg 40
Postcode en plaats: 3851 PJ Ermelo
Postadres Diaconie Hervormde Gemeente: Postbus 440, 3850 AK Ermelo

De Hervormde Gemeente te Ermelo is een geloofsgemeenschap, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.“ (Ordinantie 1, artikel 1).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).
De diaconie van onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde PKN.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Ermelo en op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Ermelo.


B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 66 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 11 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de Kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 3).


C. Doelstelling / visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat ze gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige, apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst de drie-enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest).

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan PKN

Op deze webpagina vindt u het beleidsplan 2015-2018 van onze kerkelijke gemeente.


E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. De beloning van diaconale medewerkers - indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen PKN.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.
In de Jaarrekening wordt de financiële verantwoording over het boekjaar gegeven..

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen zoals in de begroting zijn opgenomen, sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Ook het diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. .

H. Verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente, met toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel en vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De jaarrekening geeft geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
Een overzicht van de baten en lasten van de kerkelijke gemeente is op deze site opgenomen.

I. Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie, met toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Middels de wekelijkse diaconale rondgang en overige giften wordt het grootste deel aan inkomsten gegenereerd.
De Diaconie bezit ook vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Ook hieruit worden inkomsten gegenereerd d.m.v. pacht, huur, rente en dividend. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk. Plaatselijk in de vorm van persoonlijke hulpverlening (landelijk voor projecten aangedragen door de Commissie Binnenlands Diaconaat en wereldwijd voor de projecten aangedragen door Commissie Werelddiaconaat). Ook de commissie Jeugddiaconaat bepaalt enkele projecten waar een deel van de inkomsten aan wordt besteed.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

De begroting van de Diaconie geeft inzicht in de voorgenomen bestedingen. De jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Conform het beleid van de Diaconie zullen de bestedingen voor het komende jaar enigszins dalen t.o.v. het verslagjaar. Dit is ook gerelateerd aan teruglopende baten.
Website ontwikkeling: Exitus ICT