Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Algemene Kerkenraad

Wie zijn wij?

Algemene Kerkenraad

De algemene kerkenraad neemt op centraal niveau besluiten die de gemeente in zijn geheel aangaan.
De voorbereiding van de besluitvorming vindt plaats in het moderamen, bestaande uit de preses (voorzitter), de assessor (vicevoorzitter), de scriba (secretaris).
De AK bestaat uit de volgende ambtsdragers, die volgens rooster door en uit de wijkkerkenraden zijn aangewezen, of in functie zijn benoemd door de AK.
• Wijkkerkenraden Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Kapel, Kerkelijk Centrum, Westerkerk en Zendingskerk wijzen elk 1 ambtsdrager aan. Van deze 6 aangewezen ambtsdragers zijn er 2 ouderling, 2 ouderling-kerkrentmeester en 2 diaken. De genoemden kunnen zich op een AK-vergadering laten vergezellen door een tweede persoon, als ‘sparring-partner’. Deze heeft geen stemrecht.
• Het ministerie van predikanten draagt één van de gemeentepredikanten voor. De predikant kan ook een andere predikant als ‘sparring partner’ meenemen.
• De in functie benoemde preses van de AK
• De in functie benoemde scriba van de AK
De voorzitter van het college van Kerkrentmeesters en de voorzitter van de Diaconie nemen als adviseur deel aan de vergadering van de AK, tenzij zij reeds als gewoon lid zitting hebben.

Samenstelling Moderamen Algemene Kerkenraad
Preses R. van de Water
Scriba M. Bom-Binnekamp
Assessor ds. A. Priem

Postadres
Algemene kerkenraad Hervormde gemeente te Ermelo
Mw. M. Bom-Binnekamp
Postbus 333
3850 AH ERMELO
Email: scriba.ak@hervormdermelo.nl
U kunt ook via het contactformulier uw vragen, opmerkingen en suggesties kwijt.

Overeenkomsten van samenwerking
Met de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk en de kerkenraad van de wijkgemeente Zendingskerk.
Deze overeenkomst is op 1 januari 2018 in werking getreden en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Vastgesteld door de Algemene Kerkenraad op 21 juni 2017. Deze overeenkomst is bijgewerkt in 2021

Met de Opstandingsgemeenschap ‘s Heerenloo-Lozenoord
tussen de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Stichting Veluwse Alliantie ’s Heeren Loo (’s Heerenloo-Lozenoord en Groot Emaus)
Overeenkomst is vernieuwd in 2020

Website ontwikkeling: Exitus ICT