Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2023 nr. 8

09-06-2023

Wijknieuws 2023 nr 8

Omzien naar elkaar
We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben over hun gezondheid. Daarnaast zijn er gemeenteleden die geconfronteerd worden met allerlei andere zorgen. Ook zij hebben ons gebed en onze concrete hulp nodig!

Verhuizing
Op dinsdag 16 mei is mevrouw A.H. Janse-Slob van de Lange Haeg verhuisd naar een woonzorgcentrum in Arnhem.
Ze hoopt dat er op niet al te lange termijn een plaatsje vrij komt in één van de zorgcentra in Ermelo, zodat ze dan weer terug kan keren naar ons dorp.

Doopdienst
D.V. Zondag 2 juli is de eerstvolgende doopdienst. Willen jullie je kindje laten dopen neem dan contact op met de wijkouderling of met de scriba.

Huwelijk
Op 16 juni wordt het een feestelijke dag voor Wiecher Vliek en Rijnie van Ittersum. Zij treden die dag in het huwelijk. We wensen jullie een vreugdevolle dag en wensen jullie Gods zegen voor een toekomst samen.

Bedankt!
Bij deze willen we iedereen bedanken voor alle kaarten en reacties tijdens de moeilijke tijd die Cobi doormaakte met haar nekklachten. Wij zijn God heel dankbaar dat de operatie goed is gegaan en dat Hij de chirurg en al het personeel in ziekenhuis wijsheid gaf om het goede te doen. We gaan in vertrouwen verder nu Cobi verder herstelt door fysiotherapie.
Vr groet Hendrik Jan en Cobi.

Verjaardagsfonds
De opbrengst van de maand mei is €192,-. Alle gevers hartelijk bedankt. De volgende keer is op 28 juni, dat is dan voor 2 maanden, Graag zie ik jullie dan allemaal om 14.00 uur in het K.C. Hartelijke groet Anneke.

Bloemen
Op 21 mei gingen de bloemen met onze groet naar mevr Renger. Het bloemstuk van 28 mei is bezorgd bij bewoners en personeel van de IJsvogel.

Giften
Ouderling Gerben de Graaff ontving een gift van 30 Euro voor de JWV en een gift van 20 Euro voor de bloemendienst. Hartelijk dank aan de gevers!

Terugblik gemeenteavond
Op de gemeente avond van 15 mei was het belangrijkste onderwerp de bezinning over homoseksualiteit. De kerkenraad heeft zich daar langdurig en herhaald over bezonnen. Als lid van de werkgroep daarover heeft ouderling Sjaak van Tilburg daar uitgelegd hoe we tot onze besluiten zijn gekomen en elders in dit wijkbericht vindt u een samenvatting daarvan. We zijn blij dat er ondanks de verschillen (die er ook zijn in de kerkenraad) toch een gevoel van verbondenheid overheerste.
Homoseksualiteit en de christelijke gemeente
Als kerkenraad hebben we een bezinningsproces gehad omtrent seksualiteit en relaties toegespitst op homoseksualiteit en relaties. Dit omdat we het belangrijk vinden duidelijkheid te hebben hoe o.a. om te gaan met homoseksuelen die in een samenlevingsrelatie leven en bijvoorbeeld hun relatie kerkelijke willen laten zegenen in het KC. Het is een teer en gevoelig onderwerp, omdat we het hebben over geliefde mensen die het vanwege hun seksuele gerichtheid het soms al moeilijk hebben. Na een gemeente avond gefaciliteerd door Hart voor Homo’s in februari 2020 kwam het proces wat stil te liggen door corona. De kerkenraad heeft erna een commissie ingesteld met een aantal kerkenraadsleden, gemeenteleden en ds. Sonnenberg als consulent van onze vacante wijk. De commissie heeft zich georiënteerd op de problematiek en verschillende malen vergaderd om tot een advies te komen. De belangrijkste uitdaging hierin was rechtdoen aan de Bijbelse gegevens omtrent seksualiteit als ook aan de mens in de gebroken wereld waarin wij leven. Een gebrokenheid waar iedereen op zijn eigen manier mee te maken heeft.
De uitgangspunten voor het advies zijn als volgt geformuleerd.
We zijn:
1. Geroepen iedereen lief te hebben, zonder het met ieders keuzes eens te zijn. Kunnen we persoon en zijn of haar gedragskeuzes scheiden?
2. Geroepen om een warme gemeenschap te zijn, waar mensen met de gebrokenheid van het bestaan, zich welkom weten en liefde ontvangen.
3. Geroepen ons leven in te richten naar Gods goede bedoelingen ook als dat tegen ons gevoel en de heersende cultuur in gaat.
4. Geroepen om als gemeenschap elkaar te ondersteunen in het proces van groeien in navolging van Christus.
Op 20 april heeft de kerkenraad in een bezinningsvergadering het advies van de commissie besproken en de volgende beslissingen genomen. We zien geen belemmeringen voor homoseksuelen die samenwonen om belijdenis te doen en deel te nemen aan het avondmaal. Je hoeft niet perfect te zijn om Christus te belijden en ook niet om deel te nemen aan het avondmaal. Avondmaal is brood voor onderweg, een weg ook die ons leidt tot een diepere relatie met God.
Wat betreft het zegenen van een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht ziet de kerkenraad hiervoor geen ruimte. De bijbel is duidelijk dat het huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw, en de veilige bedding waarbinnen seksualiteit kan opbloeien, als ook waar het leven kan worden doorgegeven. Het een unieke afspiegeling van de relatie tussen Christus en de gemeente. In het pastoraat wil de kerkenraad betrokkenheid tonen bij homoseksuelen die besluiten wel te gaan samenwonen.
Wat betreft de openstelling van het ambt voor mensen die in een homoseksuele relatie leven ervaren we spanning tussen de gekozen levensstijl van het betreffende gemeentelid en het bijbels getuigenis omtrent seksualiteit. Daarnaast is het belangrijk dat ambtsdragers voldoende draagvlak hebben om met gezag leiding te geven. Deze spanning verhindert de kerkenraad om praktiserende homoseksuelen te benoemen in een ambt.
Als kerkenraad realiseren we ons dat er over dit onderwerp binnen onze gemeente verschillend wordt gedacht zoals dat is ook het geval is in de kerkenraad. We verwachten niet dat u het persoonlijk met alle besluiten eens bent, maar hopen dat u begrijpt dat deze besluiten momenteel het beste zijn voor (de eenheid van) onze gemeente.
We adviseren u de beleidsnotitie en bijlage zelf door te nemen zodat u zich breder kunt oriënteren op het onderwerp en de genomen besluiten. Een kopie van de notitie met bijlage is beschikbaar op aanvraag bij de scriba (scriba.kc@hervormdermelo.nl). U kunt ook altijd een gesprek aanvragen met een lid van de kerkenraad.

Beroepingscommissie
Het predikantentekort in onze kerk maakt het moeilijk om voor onze wijk een nieuwe voorganger te vinden. Tot dat besef komen we als beroepingscommissie steeds meer. Veel predikanten zeggen wanneer we ze benaderen, dat ze een beroep niet in overweging zullen nemen. En daar zijn dan allerlei redenen voor die op zichzelf ook wel te begrijpen zijn. Maar toch…
In de afgelopen weken hebben we weer 2 vergaderingen gehad waarin namen zijn genoemd en keuzes zijn gemaakt.
Ook is er een goed gesprek geweest tussen een afvaardiging van onze commissie met een potentiele kandidaat. Maar hij heeft besloten om zich niet beschikbaar te stellen.
We gaan dapper verder in onze zoektocht. In vertrouwen op God.

Pastoraat in vacaturetijd
Als er behoefte is aan pastorale zorg dit graag doorgeven aan uw sectieouderling of aan Annet Kuijt, tel 0341-363095. Zij stemt het pastoraat tijdens de vakantie van Greet Bikker af met ds. Sonnenberg.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer en kerkbode
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.
Berichten voor de kerkbode mogen hier ook heen gestuurd worden, deze moeten vóór donderdagavond in de week voorafgaand aan de verschijning binnen zijn.

Contact
Graag blijven we op de hoogte van alles wat speelt in de gemeente maar we vragen u en jullie wel dit aan ons door te geven. Dan kunnen we ook met elkaar meeleven en voor elkaar bidden.

Tot slot
Zoals het lichaam een eenheid is en de ledematen een veelheid, en alle ledematen ondanks hun veelheid toch één lichaam vormen, zo is het ook met Christus. Want wij allen zijn in de kracht van diezelfde ene Geest ook door de doop één lichaam geworden, of we nu Joden of Grieken, slaven of vrije mensen zijn; allemaal zijn we doordrenkt met één Geest ( 1 Kor 12: 12,13)
GV

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT