Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2023 nr. 7

21-04-2023

Wijknieuws 2023 nr. 7

 

Wijkbericht Kerkelijk Centrum 21 april 2023

Omzien naar elkaar
We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben over hun gezondheid.Er zijn natuurlijk ook gemeenteleden die nu niet genoemd worden, maar die wel geconfronteerd worden met allerlei zorgen. Ook zij, hoewel hier niet bij name genoemd, hebben ons gebed en wellicht ook onze concrete hulp nodig!

Overleden
Dhr. W. Admiraal is op 20 april overleden op de leeftijd van 77 jaar. Hij is de echtgenoot van Alie Admiraal- v.d. Hoorn. De begrafenis was op vrijdag 28 april. We wensen de familie Admiraal Gods nabijheid toe in het verdriet wat is gekomen.

Jubileum
Het Arjan en Miranda Schreuder-Willemsen zijn op 19 mei 25 jaar getrouwd. Wij wensen hen met hun kinderen en allen die hen lief zijn een fijne dag toe en de zegen van God voor de toekomst!

Bloemen
De bloemen werden op 16 april bezorgd bij de heer A van de Ham en die van 23 april gingen naar mevr. G van de Krol-Vos.

Giften
Ouderling Margriet Schouten ontving 20 Euro voor de kerk en onze scriba vond in haar brievenbus 10 Euro voor de bloemen. Hartelijk Dank!

Gemeenteavond
Op maandag 15 mei is er D.V. weer een gemeenteavond. Er staat koffie klaar vanaf 19.45 uur en we beginnen dan om 20.00 uur. We roepen u allemaal op om deze avond te bezoeken. De onderwerpen die ter sprake zullen komen zijn het proces rondom de besluitvorming aangaande homosexualiteit in onze wijkgemeente en het besluit van de kerkenraad daarover. Ook zal er verslag gedaan worden vanuit de beroepingscommissie en de scipio-app zal worden toegelicht.

Wees welkom!

Verjaardagsfonds
De opbrengst van de maand april bedraagt €132,-. Alle gevers hartelijk bedankt en natuurlijk ook dank aan de dames die het ophalen. De volgende keer is op 31 mei in het K.C. om 14.00 uur. Vriendelijke groet, Anneke.

Belijdenis
Zondag 14 mei hopen acht leden van onze gemeente belijdenis van hun geloof te doen. Eén van hen hoopt ook gedoopt te worden. Een heugelijk feit na een hele tijd. Afgelopen winter zijn we vele malen met 10 personen  bij elkaar gekomen. Twee leden van de groep doen nu nog geen belijdenis. De ene keer gaf ik leiding aan de avond, de andere keer Sjaak van Tilburg. Een vruchtbare samenwerking. Dinsdag 18 april was de aannemingsavond. Al met al kijken we terug op een mooie winter met elkaar en zien we uit naar  zondag 14 mei. De groep was zeer divers qua achtergrond maar  één van geest met betrekking tot het doel van deze catechese en met betrekking tot het samen één groep zijn.  Er was geborgenheid en warmte. Op  de aannemingsavond kregen  de a.s.  catechisanten van de kerkenraad en daarmee ook van u als gemeente een hugenotenkruis uitgereikt (zie onder: Belijden is doen).

Hieronder volgen de namen van onze belijdenis catechisanten.

1. Lennart Bouwers

2. Serra Bouwers-Mermer (hoopt het sacrament van de doop te ontvangen).

3. Albert van de Brink

4. Arie van Essen

5. Mirjam van Essen-Schouten

6. Jan Vliek

7. Marijke Vliek-Bakker

8. Bram van Winkoop

 Ds Wijnand Sonnenberg

Belijden is doen

Laten  we zonder te wankelen  datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw’ (Hebreeën 10 vers 23).

Elk jaar zijn er gelukkig jongere (en oudere ) gemeente leden die belijdenis van het geloof willen afleggen. Het is een grote vreugde voor een predikant om ter voorbereiding  daarop een winter met elkaar op te trekken. Dat  schept ook een band met elkaar. Sinds jaar en dag vraag ik  aan de belijdenis catechisanten een brief te schrijven waarin ze een motivatie geven voor hun keuze. Als groep krijgen we zo inzicht in elkaars (geloofs) leven. Ik ben daar altijd diep van onder de indruk. Als christen worden we telkens weer en in allerlei situaties geroepen ons geloof te belijden.  Dat belijden gebeurt op een heel speciale manier bij de ‘openbare belijdenis van het geloof’ in het midden van de gemeente, zoals wij die nu kennen. De vorm waarin dat nu gebeurt, is nog niet zo oud, die stamt uit twee eeuwen geleden. Er zijn ook minder plechtige vormen denkbaar en het moet niet per se op Palmzondag.

Het Griekse woord voor belijden betekent eigenlijk: hetzelfde zeggen. Dat wil zeggen beamen en samenvatten wat God eerst gezegd heeft in Zijn Woord, erop antwoorden. Het is ook instemmen met de belijdenis van de kerk. Met andere woorden: meezingen in het koor van de belijdende gemeente, die niet ‘van gisteren’ is, maar staat in een lange traditie. Belijden gebeurt dan ook vaak met een lied.  Belijden kan echter ook een negatief, een afwerend aspect hebben: ‘neen’ zeggen tegen de valse goden. Het is soms een ‘protest’. Vandaar protestant. 

In een onderzoek van HGJB en  Job van een aantal jaren geleden las ik vier kernmomenten die op grond van een enquête eruit kwamen waarom  mensen belijdenis van hun geloof deden. Dat was omdat: 

•          ‘Ik wil belijdenis doen omdat ik mijn doop als kind wil beantwoorden. Mijn ouders kozen ervoor om mij bij God te brengen en in de doop koos God ervoor om mijn Vader te zijn. Nu is het moment dat ik zelf graag ja wil zeggen tegen God, zodat het echt mijn eigen keuze is.’

•          ‘Ik wil belijdenis doen om aan de gemeente en iedereen die het maar wil horen te laten zien dat ik geloof in God. Ik wil het niet voor mezelf houden, maar er openlijk voor uitkomen.’

•          ‘Ik wil belijdenis doen omdat ik zo dankbaar ben voor wat ik allemaal heb ontvangen in onze kerk. Natuurlijk mijn ouders, maar ook de mensen van de crèche, de leiding van de club. Ze hebben altijd zo veel gedaan voor ons als jongeren. Ik wil nu graag zelf verantwoordelijkheid nemen in de kerk, omdat ik heb ervaren hoe belangrijk dat voor me is geweest.’

•          ‘Ik wil belijdenis doen omdat ik het gevoel heb ik dat ik echt niets anders wil dan te geloven en bij de kerk te horen. Ik heb best vaak momenten gehad dat ik er niets van wilde weten of dat het op een laag pitje stond. Maar nu wil ik ervoor gaan.’

Allemaal zaken die ik herken uit al die motivatie brieven die ik in de loop der jaren gehoord heb. Allemaal antwoorden die er echt toe doen. Belijdenis als doen.

Nu heb ik sinds jaar en dag namens verschillende kerkenraden een hugenoten kruisje of speldje uitgedeeld  aan de belijdeniscatechisanten. Dat kruisje  droegen de Franse hugenoten en heeft een heel rijke symboliek.  U ziet het in de afbeelding hierboven. In het midden  van het kruis  zie je een cirkel en een stralenkrans, waarschijnlijk is dit wel een heen wijzing naar de Vader in de Hemelen, de ‘zonne der gerechtigheid”.  De vier armen van het kruis lopen uit in acht parels of knoppen die de acht zaligsprekingen uit de Bergrede  voorstellen.


De Franse hugenoten herkenden elkaar  in een tijd van vervolging aan dat kruis dat ze om hun nek hadden hangen. Dat kruisje vertelde wie ze waren en wat ze  beleden. Ze deden  dat dan maar! Belijdenis is doen.

Belijdenis doen is: op het grote “JA’ van God heel zachtjes ‘ja’ antwoorden, met het oog gericht op Jezus alleen.

Ds Wijnand Sonnenberg

Beroepingscommissie
Opnieuw hebben we vergaderd om een aantal preken van dominees te bespreken. In grote eensgezindheid hebben we besloten om enkele van deze dominees op onze lijst te zetten, maar we hebben ook besloten om toch nog even verder te kijken of er nog meer  geschikte kandidaten te vinden zijn. We gaan daarom opnieuw preken luisteren, die we over 3 weken willen bespreken in onze volgende vergadering. Overigens kijken we niet alleen naar de preek, maar proberen we ook zoveel mogelijk over de kandidaat te weten te komen (voor zover mogelijk). We hebben gebeden om wijsheid bij de beslissingen die we nemen en zullen nemen en we vragen u nadrukkelijk om datzelfde te doen!

Examens
Op de middelbare scholen breekt de examentijd weer aan. We wensen onze jongeren die daarmee druk zijn zegen van God toe!

Ontmoetingsmiddag voor ouderen
Na de gezellige stamppottenmaaltijd van 16 februari willen we nu met elkaar gaan lunchen en wel donderdag 11 mei a.s. in het Kerkelijk Centrum.

Wij ontvangen u graag vanaf 10.30 uur waarna u weer volop de gelegenheid hebt elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met wat zelfgebakken lekkers erbij.

Rond 12.00 uur is het de bedoeling om met elkaar aan tafel te gaan. Ook ds. Sonnenberg hoopt dan weer aanwezig te zijn.

De collecte zal deze keer bestemd zijn voor de Voedselbank en we hopen de middag rond 14.00 uur te sluiten.

Graag weer opgeven bij onderstaande dames en ook als u vervoer nodig hebt.

Wij hopen weer velen van u die middag te ontmoeten! Graag tot 11 mei om 10.30 uur in het Kerkelijk Centrum!

Namens de Bezoekdienst,

Eva van den Berg, telf. 55 86 16

Doortje van Dasler, telf. 55 83 73

Pastoraat in vacaturetijd
Als er behoefte is aan pastorale zorg dit graag doorgeven aan uw sectieouderling of aan Greet Bikker, tel 0341-551186 of 06-23026792. Zij stemt het pastoraat af met ds. Sonnenberg.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com
We hebben nu een concrete vraag: wie heeft er tijd om een gemeentelid de komende tijd te brengen en/of te halen naar het ziekenhuis? Graag even een mail naar woutervandenhoek@icloud.com, bellen mag ook!

Beamer en kerkbode
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.
Berichten voor de kerkbode mogen hier ook heen gestuurd worden, deze moeten vóór donderdagavond in de week voorafgaand aan de verschijning binnen zijn.

Contact
Graag blijven we op de hoogte van alles wat speelt in de gemeente maar we vragen u en jullie wel dit aan ons door te geven. Dan kunnen we ook met elkaar meeleven en voor elkaar bidden.

Tot slot
Zoals u dan Christus Jezus, de Here, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. ( Kol 2:6,7)

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT