Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Wie zijn wij?

De Zendingskerk

Wie zijn wij?

Profiel Oecumenische Vereniging De Zendingskerk Ermelo

Met haar oecumenisch en liberaal karakter is de Zendingskerk een plek waar niet
alleen mensen uit Ermelo graag komen, maar uit de gehele regio. Dit karakter is
bovendien ingebed in een betrokken gemeenschap waar eenieder welkom is.
De Zendingskerk (oecumenische vereniging)
De Zendingskerk heeft een dubbele organisatievorm. Zij is enerzijds een hervormde wijkgemeente van bijzondere aard en aan de andere kant een oecumenische vereniging. Daarnaast is er nog sprake van een Stichting die het gebouw, het vermogen en de begraafplaats beheert komend uit de bijzondere geschiedenis van de Zendingskerk of de ‘Evangelische Kring’ als sociaal-evangelisch initiatief van de zeer gedreven predikant ds. Witteveen (tweede helft 19e eeuw). Dit maakt dat de Zendingskerk als wijkgemeente van bijzondere aard een status aparte heeft binnen de hervormde gemeente, omdat zij financieel onafhankelijk is. Wél maakt zij met haar ambtsdragers deel uit van de Algemene Kerkenraad en wordt de predikant beroepen vanuit de AK.
Ongeveer 70% van de leden is hervormd. De andere 30% is samengesteld door leden met een katholieke, gereformeerde of evangelische achtergrond. Eenieder is welkom óf als lid óf als vriend. De Zendingskerk telt ongeveer 450 leden.
Wij onderhouden een bijzondere relatie met de rooms-katholieke parochie De Goede Herder hier in Ermelo. We overleggen regelmatig met elkaar en vieren door het kerkelijke jaar heen verschillende gezamenlijke diensten waarin we om en om elkaars gasten zijn.
De verschillende achtergronden en de onderlinge betrokkenheid binnen een relatief kleine groep maakt deze gemeente tot een levendige gemeenschap die open staat voor elkaar en voor de samenleving in cultureel en maatschappelijk engagement.

Missie
Als Oecumenische Vereniging de Zendingskerk zijn wij een lerende, pluriforme
geloofsgemeenschap. Onze kernwaarden barmhartigheid, gelijkwaardigheid,
verbondenheid en rechtvaardigheid zijn gebaseerd op ons geloof in een liefdevolle God zoals deze in de Bijbelse verhalen naar voren komt en zich in Jezus heeft laten zien, menselijk en kwetsbaar.

Visie
We zien een Oecumenische Vereniging de Zendingskerk voor ons waar oud en jong elkaar ontmoeten, waar vrij en vrolijk met de Bijbelse verhalen wordt omgegaan in een dialoog met wat ons beweegt in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Dit willen wij als Oecumenische Vereniging de Zendingskerk in Ermelo met elkaar zijn én uitdragen. Wij doen de naam Oecumenische Vereniging de Zendingskerk eer aan door ‘zending’
te vertalen naar een geloofsgemeenschap die in haar uitingen rekening houdt met alle buitenstaanders en zich met hen verbonden weet.

Karakter
De zondagse eredienst is gebaseerd op de klassieke oecumenische liturgie. We prijzen ons gelukkig met een actieve cantorij onder leiding van een enthousiaste en betrokken cantor. Het interactieve is ook in de diensten steeds meer aan de orde met momenten van verstilling en contemplatie. Een aantal jongere gemeenteleden vormt een ‘pioniersgroep’, ondersteund door kerkenraad en predikant.
Een hoogtepunt in het liturgisch jaar is de Paasdienst voorafgegaan door een stijlvolle, ingetogen en zeer gewaardeerde Stille Week. De Paasdienst wordt op ‘ons’ kerkhof afgesloten met het Onze Vader en het zingen van U zij de Glorie, waarna bloemen worden gelegd op de graven, aangereikt door de kinderen.
De liturgie staat in dienst van het geestelijk welzijn van eenieder én voedt de
betrokkenheid van de Zendingskerk als gemeenschap. Deze uit zich door de week in bijeenkomsten waar met elkaar en anderen in gespreksgroep en kerkcafé thema’s en zorgen, indrukken en ideeën worden uitgewisseld in onderlinge ontmoeting zowel binnen de Zendingskerk als ook kerkbreed (oecumenisch). Dit voedt ons engagement in de delen van de samenleving waarin wij leven en actief willen zijn. Er vinden regelmatig kleine concerten plaats in de kerkzaal die goed worden bezocht.
Een actieve diaconale groep heeft de gemeente kunnen voorzien van het label ‘Groene kerk’. Er is de laatste jaren gewerkt aan organisatorische en beleidsmatige vernieuwing. Dit resulteerde in een goed functionerende kerkenraad met taakgroepen. In ditzelfde proces is een nieuwe taakgroep communicatie opgezet die in deze tijden van Covid-19 goede diensten doet. De website is ingrijpend verbeterd en nodigt uit tot interactieve communicatie. Dit proces is nog in volle gang. De leeftijdsopbouw is – zoals in de meeste gemeenten van de PKN – nogal vergrijzend. We prijzen ons niettemin gelukkig dat er nog enkele actieve jonge(re) gezinnen zijn die met veel enthousiasme en creativiteit vormgeven aan onze christelijke geloofstraditie. De jaarlijkse musical mag ook worden genoemd als een creatieve uiting waar jong en oud na enkele maanden voorbereiding een prachtige uitvoering voor elkaar krijgen die veel publiek trekt.
Wij verstaan onze geloofsgemeenschap als een open ruimte waar ieders mening of overtuiging en vooral ervaring kan klinken en resoneren. Wij gaan het gesprek niet uit de weg. Wij zijn nieuwsgierig naar wat een ander gelooft, wat in haar leeft, hoe hij of zij tegen het leven aankijkt en welke voorkeuren daarbij een rol spelen.
Iedereen is welkom. Dit vatten wij radicaal op. Daar vlaggen we ook voor: eenmaal met een regenboogvlag, een andermaal met de vredesvlag, een witte duif op blauwe achtergrond. We willen voor ons geloof uitkomen, dat in de naam van Gods geliefd mensenkind eenieder welkom is en moet zijn, niet alleen in de Zendingskerk, maar in alle geledingen van onze maatschappij, in heel onze wereld op een gezonde aarde.

Kerkelijk landschap
Kerkelijk gezien ligt Ermelo op de ‘biblebelt’. Het kent vele geloofsgemeenschappen die gedeeltelijk in losse verbanden goed samenwerken of elkaar prettig met rust laten. De hervormde gemeente en de gereformeerde kerk zijn PKN-gemeentes die echter niet samenwerken.
In het Oecumenisch Beraad Ermelo functioneren de hervormde gemeente, de
gereformeerde kerk en andere gereformeerde kerken plus de rooms-katholieke
parochie en de evangeliegemeente. Dit beraad heeft jaarlijks contact met het bestuur (burgemeester) van de gemeente Ermelo voor uitwisseling en mogelijke sociale hulpverlening. Het is ook een platform waar ontwikkelingen binnen de diverse gemeenten met elkaar worden gedeeld in een goede, collegiale sfeer.
In het Leerhuis werken de gereformeerde kerk, de hervormde gemeente en de
parochie, alle te Ermelo, samen. Jaarlijks biedt dit Leerhuis ongeveer 30 leerhuisavonden/-ochtenden aan.

Het dorp Ermelo
Het dorp ligt aan de noordrand van de Veluwe en heeft ruim 26.000 inwoners. Dit
mooie groene ‘zorgdorp’ biedt niet alleen een aantal vakantieparken met veel vakantieen recreatieverkeer, het beschikt ook over een aantal grote zorginstellingen zoals een psychiatrisch ziekenhuis (GGZ Centraal, locatie Veldwijk), blindeninstituut Bartimeüs en een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, ‘s Heeren Loo. Dit betekent dat veel inwoners werkzaam zijn in de zorgsector. Ermelo heeft aan
onderwijsvoorziening basisscholen en een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Chr. College Groevenbeek.
In het verleden waren er in Ermelo twee kazernes die nu tot één complex zijn
samengevoegd onder de naam ‘Legerplaats Ermelo’. Recent kwam hier de Koninklijke Militaire School bij.
Veel nieuwkomers bestaan ook uit mensen in de pensioengerechtigde leeftijd die in Ermelo een aansprekende plek hebben gevonden om van een rustige dorpssfeer te genieten, een prachtig landschap en een levendig cultureel leven in verenigingen, kerken, dorpstheater en allerlei overige initiatieven als filmhuis en een lokaal museum.

Ermelo, najaar 2020

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT