Lees voor
Zoek
Home > Diaconie > Het college van diakenen

Wie zijn wij?

Het college van diakenen

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:
  • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven
  • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
  • het verzorgen van vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard

De diaconie is een rechtspersoon van de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door diakenen uit de verschillende wijken en de Zendingskerk.

Het dagelijkse bestuur van het college van diakenen bestaat uit:
  • Voorzitter, dhr. A. de Vin, tel. 06 41 84 25 95, e-mail: voorzitter.diaconie@hervormd-ermelo.nl
  • Secretaris, mw. N. Koops - van 't Jagt tel. 06 41 76 44 83, e-mail: secretaris.diaconie@hervormd-ermelo.nl
  • Penningmeester, dhr. M. van Baren tel. 06 10 38 64 49? e-mail: penningmeester.diaconie@hervormd-ermelo.nl

Zakelijke gegevens:
Bankoverschrijvingen Rabobank: NL75RABO03177.04.648
Postadres: Postbus 440 3850 AK Ermelo
E-mail: secretaris.diaconie@hervormd-ermelo.nl

In een beleidsplan heeft het college van diakenen voor de diaconie van de PKN  Hervormde Gemeente te Ermelo haar plannen op papier gezet. Het doel van dit plan is dat niet alleen in woord, maar vooral in daad vorm en inhoud wordt gegeven aan haar diaconale taken. Op basis van de jaarlijks op te stellen begroting wordt een concrete invulling gegeven aan de voorgenomen besteding van de middelen. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen.

Website ontwikkeling: Exitus ICT