Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Pastorale zorg

Wie zijn wij?

Pastorale zorg

De prediking is gericht op de gehele gemeente. In het pastoraat wordt het gemeentelid persoonlijk benaderd.

Het accent van het pastoraat ligt bij de wijkkerkenraad.

Het pastoraat wordt verzorgd door de predikant en ouderlingen, bijstanden in het pastoraat en pastoraal medewerkers.

Indien u graag wilt worden benaderd, kunt u contact opnemen u met uw wijkpredikant, ouderling of pastoraal medewerker.
Pastorale zorg ontvangt u van de wijkgemeente waar u woont of ingeschreven bent.

Huisbezoek
Als leden van de kerk zich verbonden weten met de Heere en Zijn Gemeente, dan hebben we met elkaar te maken en naar elkaar om te zien.

Het huisbezoek is daarom een taak van de gemeenteleden, waarbij de ambtsdragers (predikant, ouderlingen en diakenen) een bijzondere verantwoordelijkheid dragen. Ieder gezin wordt geprobeerd met een zekere regelmaat te bezoeken.

Elk lid mag ook om een huisbezoek vragen. Van de predikant of de sectieouderling of diens medewerkers voor pastorale zorg, van de ouderling-kerkrentmeester als het gaat om de vrijwillige kerkelijke bijdrage en van de diaken in verband met diaconale zorg.
Website ontwikkeling: Exitus ICT