Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Leven in relatie

Bij zondag 22 januari 2023

Leven in relatie

Na de dienst van vorige week willen we komende zondag 22 januari in kleine groepen met elkaar in gesprek gaan over onderstaande vragen/stellingen. We willen in een sfeer van veiligheid en openheid met elkaar van gedachten wisselen. Mede naar aanleiding van deze bezinning en de al eerder gehouden avonden willen we als kerkenraad in de loop van het nu komende voorjaar uiteindelijk ook formeel een standpunt innemen over de plaats van mensen met homoseksuele of lesbische geaardheid in onze wijkgemeente. In die zin willen we ook een concreet vervolg geven aan deze gesprekken.

Even over de gang van zaken zondag:
Er zullen twee gespreksrondes zijn. Bij binnenkomst in de kerk vragen we je om één stelling uit te kiezen waarover je de eerste ronde wil praten en één stelling voor de tweede ronde. Je kunt die stellingen op een briefje meenemen.
Omdat we graag over alle stellingen in gesprek willen gaan is er een beperkt aantal briefjes per stelling. Dus het kan zijn dat de briefjes voor de stelling van je keuze al op zijn.... Gelukkig zijn er 7 stellingen/vragen... ;-)
We beginnen de viering met een lied en een gebed. Daarna dus twee gespreksrondes.
We sluiten af met een blok liederen en gebeden.
Voor de kinderen is vanaf het begin kindernevendienst en voor de tieners is er basiscatechese. Bij het zingen aan het eind zijn de kinderen er ook weer bij.
Zo sluiten we samen met elkaar af. We hopen dat je erbij bent en we hopen op waardevolle ontmoetingen! En natuurlijk is er na afloop gewoon koffie en thee.

Gespreksvragen / stellingen ‘Leven in relatie’ – (homo)seksualiteit

1) Ik voel me veilig in onze gemeente
In onze gemeente ervaar ik voldoende veiligheid om te kunnen zijn en me te kunnen uiten zoals ik ben. Als dit niet zo is: wat is er nodig om die veiligheid wél te ervaren?

2) Een relatie van liefde en trouw kan niet worden bestempeld als zondig

3) Het ambt staat open voor ieder belijdend lid
Onze burgerlijke status speelt hierin een ondergeschikte rol zolang we Jezus volgen en onze relaties met onze naasten gekenmerkt worden door liefde, trouw en verbondenheid. En door de wens om tot een zegen te zijn.

4) Er is een onderscheid tussen inzegening en zegening
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland maakt dit onderscheid:
Het huwelijk is in de bijbel een levensverbintenis tussen een man en een vrouw. Alleen een huwelijk kan worden ingezegend.
Wel is er ruimte voor een homopaar om een zegening te ontvangen over hun relatie als een relatie van liefde en trouw.

5) Celibatair leven is ook een keuze
De Westerkerk is een plaats van gehuwden, nog niet gehuwden, gescheiden mensen, samenwonenden en singles. Die ruimte is er.
Er zijn homo’s en lesbiennes die vanwege hun gehoorzaamheid aan Christus en het gebod van God besluiten om celibatair te leven.
Iedereen neemt een volwaardige plaats in het midden van de gemeente in.

6) We moeten elkaar aanvaarden
Ook als we het niet met elkaar eens zijn, zullen we elkaar toch blijven aanvaarden als leden van hetzelfde Lichaam, de Kerk van Christus
De band van de liefde omvat de tegenstelling van opvattingen over dit thema.

7) Jezus vraagt ons om Hem te volgen. Dat is belangrijker dan onze seksuele voorkeur.


Website ontwikkeling: Exitus ICT