Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws eerste kwartaal 2021

Wijknieuws

Wijknieuws eerste kwartaal 2021

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 27-3-2021

Weer dertig mensen in de dienst

Tijdens de laatstgehouden kerkenraadsvergadering hebben we gesproken over de mogelijkheid om weer met 30 mensen in de kerk aanwezig te kunnen. Enkele weken geleden heeft de Protestantse Kerk aangegeven dat dit weer mogelijk is. We zijn daar eerst nog voorzichtig in geweest, maar met ingang van 28 maart, Palmzondag, zijn er weer 30 mensen welkom. We hopen dat dit een eerste stap in de goede richting is.
Tijdens de Stille Week zijn er 4 diensten (van donderdag t/m zondag) – we vragen u/jou om je slechts voor één van die diensten in te schrijven. Zo kunnen zoveel mogelijk verschillende mensen weer een keer een dienst meemaken.
We moeten helaas wel een voorbehoud maken: mocht de corona-situatie toch ineens drastisch verslechteren, dan zullen we op ons besluit terug moeten komen. Maar dat hopen we natuurlijk niet.

Bij de diensten
Zondag 28 maart hoopt Marijke de Vries weer eens bij ons voor te gaan. Ze is als kerkelijk werker verbonden aan de Protestantse Gemeente Marknesse. Deze Palmzondag is de opmaat van de Stille Week.

Vanuit de Oude Kerk worden de Passiestonden weer uitgezonden (alleen online), dagelijks om 19.30 uur. Op 1 april, Witte Donderdag vieren we gewoonlijk het Heilig Avondmaal. We doen het in verbondenheid met elkaar, denkend aan een bede om de aanwezigheid van de Heilige Geest: “zoals dit brood dat wij breken was verstrooid over de velden maar werd samengebracht
en één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen van heinde en ver, in het rijk van uw vrede”.
Het is een beeld van Gods grote toekomst, maar nu in de corona-crisis ook ons concrete verlangen om als gemeente weer ‘van heinde en ver’ bij elkaar te kunnen komen…
Tijdens deze dagen staan we stil bij de woorden die door Pilatus worden uitgesproken: ‘Zie, de mens’
Op Witte Donderdag lezen we uit Johannes 13 over de voetwassing. Dan is het: ‘Zie de mens, Hij werd een slaaf’.
Goede Vrijdag, 2 april, – staan we stil bij het lijden en sterven van onze Heer.
We staan stil bij het kruis – Zie de mens, de gekruisigde.....Verhoogd aan het kruis.
We lezen enkele fragmenten uit het lijdensevangelie naar Johannes, er is een korte overdenking en we luisteren naar enkele liederen. ’s Middags is er al gelegenheid om even aan de voet van het kruis te zijn (zie het bericht hieronder).
Om iets van de bijzondere sfeer en inhoud van de Stille Zaterdag, op 3 april, ook online te kunnen beleven is dit jaar opnieuw een mooie uitdaging. Een korte viering waarin we het Licht van Christus binnen dragen…En waarin we stil staan bij schepping en herschepping in Christus.
Even over de aanvangstijd van deze dienst: als er nog een avondklok is begint de dienst om 19.30 uur, mocht de avondklok opgeheven zijn dan beginnen we om 21.30 uur (info daarover komt in de laatste nieuwsbrief).
Met Pasen, 4 april, vieren we de Opstanding van onze Heer. Zie de mens, de opgestane, verheerlijkte Heer! Alleen, herkennen we Hem wel? We lezen Johannes 20:1-18.
Paasmorgen is de eerste zondag dat de dienst weer om 9.30 uur begint!

Op zondag 11 april hoopt Jan Minderhoud in West voor te gaan. Hij schrijft:
Op de eerste zondag na Pasen mag ik voorgaan, 11 april. Centraal staat het woord van Paulus in Filippenzen 3:10-11, die ik voor nu even uit de Herziene Statenvertaling weergeef: ‘opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden’.
De doorwerking van het evangelie van kruis en opstanding in ons leven van alledag, daar willen we bij stilstaan. Of er (dertig) kerkgangers aanwezig kunnen zijn, weten we momenteel nog niet.
Wat we wel weten: Wim Zevering bespeelt het orgel, Piet en Karin van Diest zingen en verder is er muzikale begeleiding door Suzanne Roetman (viool) en Natascha Reimink (klarinet). Graag ons gebed voor de diensten.
Hartelijke groet, Jan Minderhoud

Een moment aan de voet van het kruis.
Omdat we nog maar met zo weinig mensen samen kunnen komen leek het me mooi om op Goede Vrijdag wat meer tijd en ruimte te hebben om stil te kunnen staan bij het lijden en sterven van onze Heer. Op het plein voor de kerk zal een houten kruis staan. Op Goede Vrijdag 2 april is er ‘s middags van 14.00– 17.00 uur gelegenheid om even een persoonlijk moment aan de voet van het kruis te hebben. Het is mooi om een bloem mee te nemen en die aan het kruis te bevestigen (in het gaas)? Misschien is er een gebed dat je wilt opschrijven en neerleggen.....
Als het slecht weer is zal het kruis in de kerkzaal staan, en ben je binnen van harte welkom.
Sowieso zal de kerkzaal die middag ook open zijn.


Afscheid ds. Rainer Wahl
Op zondag 28 maart is in de Zendingskerk de afscheidsdienst van collega Rainer Wahl. Rainer gaat met emeritaat, dat betekent dat er weer een hele nieuwe fase aanbreekt waarin hij het gemeente-predikant-zijn en ook interim-predikant-zijn los zal laten. Dat zal voor gemeente én voorganger wel even lastig zijn. De kring van collega’s wordt ook steeds kleiner met de huidige vacatures. We zullen de wijze inbreng en de frisse kijk op de dingen van Rainer missen, en we wensen hem, samen met zijn echtgenote Nan, zegen en alle goeds in de komende tijd!

Hartelijke groet,
ds. André Priem

Nieuwe coördinator ONE
Enige tijd geleden hebben Fred de Haan en Jan van den Hazel aangegeven dat ze de coördinatie graag willen overdragen. Joke Nijeboer is bereid gevonden dit te gaan doen. Hier zijn we heel blij mee. Dit houdt in dat vanaf nu Joke het aanspreekpunt voor ONE is. De contactgegevens staan, zoals gebruikelijk, op de website (ga naar Wat doen wij?, kies Omzien Naar Elkaar en vervolgens Contact ONE). We wensen Joke veel zegen toe in deze nieuwe taak.
Tot slot dank aan Fred de Haan, die zoveel jaren ONE heeft gedragen. Met zijn inzet werd ONE een succes. Na alle inzet komt er een keer een tijd waarop je het stokje wilt overdragen. Het vast even wennen zijn, maar bij zijn opvolger weet hij het werk in goede handen. 
Ook natuurlijk dank aan Jan van de Hazel, Vanuit zijn diaconale activiteiten had hij altijd al veel contact met ONE en als we het goed inschatten, zal Jan zijn werk op zijn vertrouwde wijze vast niet loslaten.

Agenda

Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 31-3-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 12-3-2021


Bij de diensten
Zondag 14 maart hebben we kanselruil binnen Hervormd Ermelo. Zelf ga ik voor gaan in de Nieuwe Kerk. In West hopen we ds. Arie de Winter weer eens te mogen begroeten.
Voor zondag 21 maart heb ik nog geen lezing uitgezocht. Ik denk dat ik net als in de afgelopen weken voor een lezing uit het Johannesevangelie kies. Jezus komt steeds dichter bij Jeruzalem.

Ontmoeten op de Veluwe
Onze classispredikant, ds. Wilbert van Iperen, schrijft met enige regelmaat over het werk van en in de classis Veluwe. Er is weer een nieuwe editie van 'Ontmoeten op de Veluwe'. U vindt deze op onze website.

Open kerk
Iedere woensdag is de kerk open van 15.00-17.00 uur. Er is gelegenheid om in stilte gewoon even te zitten, te bidden, te luisteren naar meditatieve muziek, een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars, een gebed op ‘Muur van gebed’ te bevestigen.
Voor ieder die daar behoefte aan heeft: de deuren staan open!.
Let op: woensdag 17 maart wordt de kerk gebruikt als stembureau. Er is dan geen Open Kerk.   

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 17-3-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.


Wijknieuws Westerkerk van vrijdag 19-2-2021

Bij de diensten
Zondag 21 februari hopen we ds. Casper van Dorp weer eens in ons midden te begroeten.
Zondag 28 februari wil ik stilstaan bij Jezus woorden zoals ze beschreven staan in Johannes 12: 20-36.
Jezus bereidt zijn leerlingen voor op zijn lijden en sterven. Tegelijkertijd raakt dat Hem zelf ook enorm.
De weg van de graankorrel is een zware weg om te gaan...
Zondag 7 maart vieren we samen de Maaltijd van de Heer. Qua thema sluit ik aan bij de New Wine- conferentie die een dag eerder vanuit de Westerkerk wordt uitgezonden, over vergeving en innerlijke
genezing. We lezen Psalm 103, waar in de verzen 3 t/m 5 kernachtig wordt beschreven op welke verschillende terreinen en op verschillende manieren God bij ons leven betrokken is. Vergevend, genezend, reddend... Dat mogen we ook ervaren wanneer we brood en wijn, en een zegen mogen ontvangen.
Op woensdag 10 maart vieren we samen opnieuw Biddag voor gewas en arbeid. Vorig jaar was dat de laatste dienst dat we nog schouder aan schouder in de kerk zaten en nog uit volle borst konden zingen.
Ondertussen zijn we een jaar verder en komen opnieuw samen om te bidden. Collega de Wit hoop in deze gezamenlijke dienst voor te gaan.
Zondag 21 februari is er weer een kindernevendienst via Zoom, we hopen dat je erbij bent!  Het is na de kerkdienst van 11.15-11.45, zodat jonge kinderen door ouders geholpen kunnen worden om deel te nemen. We vinden het heel leuk om jullie dan weer te zien, dus zet je camera aan maar je microfoon nog even uit. In de nieuwsbrief of op de website staan de gegevens om mee te doen. 

Giften
Via ds. Priem ontvangen: €20,- voor de wijkkas.
Hartelijk dank daarvoor!

Paaskaars
Ieder jaar doven we op Goede Vrijdag de paaskaars. In de Paasnacht ontsteken we een nieuwe paaskaars als symbool van het licht van Christus, de opgestane Heer. We hebben via de poll met elkaar voor de paaskaars met het reliëf 'Vredesduif' gekozen. De poll werd 62 keer ingevuld; de meerderheid (42%) koos voor de ‘Vredesduif’.
Het is ook dit jaar mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Voor huispaaskaarsen zijn er diverse reliëfuitvoeringen beschikbaar, waaronder 'Vredesduif' van de nieuwe paaskaars. Zie de website voor meer informatie
.
NewWine winterconferentie vanuit de Westerkerk
De Winterconferentie 2021 van New Wine wordt digitaal gehouden op zaterdag 6 maart 2021 en live worden uitgezonden vanuit de Westerkerk. New Wine is een beweging van kerken waarin die elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. Zelf maakte ik jaren geleden kennis met New Wine tijdens een predikanten-retraite in Houten. Het thema van de conferentie is ‘Vergeving en innerlijke heling’ (Module 2 van de Ministrycursus die door New Wine wordt uitgegeven).
Sprekers zijn Agnes Huizenga en Philip Troost. De conferentie wordt gehost door onze predikantenkerngroep Ermelo/Harderwijk, in het bijzonder de Westerkerk (PKN) in Ermelo en het Fonteinwerk (PKN) in Harderwijk. Ds. Henk Jansen en ik trekken hierin gezamenlijk op.
Het is jammer dat er geen mensen live aanwezig zullen kunnen zijn, maar het is toch mooi dat alles wel doorgang kan vinden.

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 4-3-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad zaterdag 6-2-2021


Bij de diensten
Op zondag 7 februari is er weer een ruiling in Hervormd Ermelo. Collega Bogerd zal bij ons voor gaan, terwijl ik zelf die ochtend in de Oude Kerk hoop te zijn.
Zondag 14 februari is dit jaar de zondag van de Kerk en School-dienst. Vanwege corona kunnen de scholen natuurlijk niet te gast zijn in de verschillende kerken. Gelukkig ontstond er een initiatief of we niet als gezamenlijke kerken één gezamenlijke dienst zouden kunnen
voorbereiden waarvoor we dan alle scholen en kinderen zouden kunnen uitnodigen. Dat initiatief werd breed omarmd. De volgende kerken werken mee: de Evangeliegemeente, de Nederlands Gereformeerde kerk (Van Beekstr.), Rehobothkerk, Maranathakerk en Immanuelkerk, Oude
Kerk, Kerkelijk Centrum en de Westerkerk. We zullen dus zelf geen dienst houden vanuit West, maar samen met enkele collega’s hoop ik (als het fysiek lukt vanwege de lockdown- beperkingen) in Groevenbeek te zijn, van waaruit we deze ene dienst zullen streamen. Via de QR-code op de flyer in dit kerkblad komt je op het YouTube van de EGE. Daar is de dienst te
volgen. Het thema is dit jaar ‘Een liefdesbrief voor jou’!

Nieuw op de website: een poll
Je kent het wel van andere websites: een poll waarin met een korte vraag naar je mening gevraagd wordt. Dit willen we op de website van de Westerkerk ook af en toe gaan toepassen.
Steeds als er een vraag wordt uitgezet staat de link in de nieuwsbrief. De poll kun je uiteraard ook rechtstreeks op de website vinden.
De eerste poll hebben we inmiddels gehad en ging over het herkenbaar in beeld komen bij de viering van het avondmaal. De volgende gaat over de keuze van de volgende paaskaars. Tot nu toe bepaalde de kerkenraad welke afbeelding op de kaars kwam. Via de poll wordt de vraag nu breed in de gemeente gelegd. We zijn benieuwd.

Agenda

Klik hier om naar de agenda te gaan.
 
One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 10-2-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad zaterdag 23-1-2021 

Bij de diensten
Op 24 januari hopen collega de Wit en ik te ruilen. De geplande ruiling met de gereformeerde collega’s kon door de corona-perikelen helaas niet doorgaan, dus die houden we nog tegoed.
Hoewel de Gebedsweek voor eenheid dan al voorbij is wil ik zondag 31 januari nog wel stilstaan bij het thema van dit jaar ‘Blijf in mijn liefde’. We lezen deze woorden van Jezus in Johannes 15. Na het beeld van de wijnstok en de ranken – en de oproep om verbonden te blijven aan de wijnrank – volgen deze woorden ‘Blijf in mijn liefde’. Eén met Hem en - in Hem - met elkaar!
We hebben besloten om, vanwege alle beperkingen, de geplande doop te verschuiven naar een later tijdstip.

Opbrengst zendingsbussen november en december
De zendingsbussen in de maanden november en december 2020 waren bestemd voor Open Doors. De opbrengst bedroeg maar liefst €1946,94. Heel veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
In een reactie schrijft Open Doors het volgende:
Wij zijn heel dankbaar voor de mooie gift die uw gemeente heeft gegeven middels de zendingsbussen. Wij zien deze mooie gift met dankbaarheid en blijdschap tegemoet.

Gezocht: Nieuwe Coördinator voor ONE (omzien naar elkaar)
Fred de Haan en Jan van de Hazel hebben aangegeven om te willen stoppen met de coördinatie van ONE en daarom zijn we op zoek naar mensen die het stokje van hen wil overnemen.
Wil je weten wat ONE allemaal doet of kan doen zie de website van de
Westerkerk (wat doen wij – omzien naar elkaar).
Denk je na het lezen daarvan daar wil ik iets meer van weten. Of daar wil ik me wel voor inzetten neem dan contact op met mij.
Bernard van den Bosch, diaken hulpbehoevendheid


Open kerk 
Iedere woensdag is de kerk open van 15.00-17.00 uur. Er is gelegenheid om in stilte gewoon even te zitten, te bidden, te luisteren naar meditatieve muziek, een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars, een gebed op ‘Muur van gebed’ te bevestigen.
Voor ieder die daar behoefte aan heeft: de deuren staan open!.

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 27-1-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad zaterdag 9-1-2021

Bij de diensten
Op 10 januari hoopt ds. Bernhard Reitsma voor te gaan in West. Toch mooi dat we zo met regelmaat een aantal voorgangers uit het midden van de eigen gemeente mogen begroeten!
Op 17 januari lezen de kinderen via Bible Basics het verhaal over Jezus op de bruiloft te Kana (Johannes 2). Ik heb nog niet bedacht of ik daarin meega of toch iets anders kies.....

Lief en leed
Diverse gemeenteleden zijn in de afgelopen weken getroffen (alleen of in gezinsverband) door corona. De een met meer klachten dan de ander, maar quarantaine is dan noodzaak. Gelukkig zijn er vaak voldoende mensen in de directe nabijheid die de helpende hand kunnen bieden (zo nodig...). Maar ik kan me ook voorstellen dat die kring om je heen klein is... Mochten we je ergens mee kunnen helpen, aarzel dan niet om aan de bel te trekken!
We hebben de overgang naar een nieuw jaar gemaakt. Dit is de tijd van alle goede wensen. Zelf mochten ook heel wat van die wensen (op welke manier dan ook) ontvangen. Dank daarvoor, dat doet altijd goed! Heil en zegen. In de diepe Bijbelse betekenis van die twee woorden. Als dat de ingrediënten zijn van 2021, dan wordt het een mooi jaar. Dat wensen we elkaar van harte toe!
Hartelijke groet,
Ds. André Priem

Actie kerkbalans
Denkt u nog even aan de actie kerkbalans? Een paar weken terug ontving u een brief met het verzoek om de opgave zo mogelijk digitaal te doen. U vindt de informatie hiervoor in de brief, op onze website en in de nieuwsbrief. Digitaal opgave doen bespaart niet alleen werk en papier.
Minder mensen aan de deur geeft ook minder risico’s vanwege corona.
Kunt u niet digitaal opgave doen, dan komen wij graag binnenkort langs met de bekende enveloppe.

Gerdien Bertram-Troost wordt hoogleraar

Gerdien Bertram-Troost, in 1979 geboren in Ermelo, jarenlang lid van de Hervormde wijkgemeente West en leerling van de Koningin Julianaschool en het Christelijk College Groevenbeek te Ermelo, is per 1 januari 2021 benoemd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam tot hoogleraar. Ze krijgt daar de leerstoel Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Faculteit Religie en Theologie. Na een studie onderwijs- en
ontwikkelingspsychologie (cum laude) aan de Universiteit Leiden, promoveerde zij in 2006 aan de VU op het onderzoek ‘Geloven in bijzonder onderwijs. Levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van adolescenten in het voortgezet onderwijs’. De leerstoel speelt in op de maatschappelijke vraag hoe levensbeschouwelijke vorming in een seculiere samenleving gestalte kan krijgen. Dr. Gerdien D. Bertram-Troost woont met haar man en twee kinderen in Oegstgeest.

Agenda

Klik hier om naar de agenda te gaan

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 13-1-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.  
Website ontwikkeling: Exitus ICT