Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws vierde kwartaal 2021

Wijknieuws

Wijknieuws vierde kwartaal 2021

Wijknieuws Westerkerk vrijdag 7-1-2022

Bij de diensten
Op de zondagen 9 en 16 januari wil in een tweeluik aandacht besteden aan het thema ‘gerechtigheid’. Zondag 9 januari lezen we Jesaja 11:1-10 en het is thema is dan ‘Verlangen naar gerechtigheid’ en op zondag 16 januari lezen we een gedeelte uit Amos 5. Het thema is deze zondag ‘Laat het recht stromen’. In deze tweede dienst staan we ook stil bij het werk van Compassion. Twee jaar geleden maakte ik een reis naar Peru om daar enkele projecten die Compassion samen met plaatselijke kerken heeft opgezet te bezoeken. Onderdeel van deprojecten is vaak het sponsorprogramma van kinderen. Ik ontmoette daar ook ons sponsorkind Tanya, een bijzonder moment! Wat me raakte tijdens die reis is de belangrijke rol die een plaatselijke, kerkelijke gemeente speelt! Wat kunnen we van elkaar leren over ‘kerk in de buurt
zijn’, waarin kunnen we elkaar helpen? Kunnen wij iets betekenen voor een sponsorproject ver weg? In Peru behoorde het bekende muzikale echtpaar Reni en Elisa Krijgsman ook tot onze reisgenoten. Zij zullen 16 januari de muzikale begeleiding voor hun rekening nemen. Zo hopen
we er samen een inspirerende dienst van te maken!

Nieuwe poll
Gekoppeld aan deze twee diensten staat er een nieuwe poll op de website. In reactie op mijn reis met Compassion naar Peru gaven verschillende gemeenteleden aan ook een kind te sponsoren.
En er zijn natuurlijk heel wat verschillende organisaties via welke je dat kan doen. De kindernevendienst sponsort via World Vision sinds een paar jaar Prasanna, een jongen uit India.
En zo zijn er veel meer organisaties met sponsorprogramma’s: Red een Kind, Woord en Daad, Dorcas...
Het leek ons aardig om eens in beeld te brengen of en hoe dit leeft binnen de gemeente.
Je vindt de poll op onze website.

Hartelijke groet,
ds.André Priem

Bloemen
Op zondag 19 december gingen de bloemen met onze hartelijke groet ter bemoediging naar het echtpaar Van Genderen.
Op eerste kerstdag gingen de bloemen naar mevrouw Lubbersen-Van Beek in Sonnevanck en op
tweede kerstdag naar de heer Lubbersen. Inmiddels is in een overlijdensbericht van de nieuwsbrief bekend gemaakt, dat mevrouw Lubbersen in de nacht van eerste naar tweede kerstdag helaas is overleden.
Op oudjaarsavond gingen de bloemen met onze dank voor het kosterswerk in het afgelopen jaar
naar Jeroen en Crystel Water.
Zondag 2 januari gingen de bloemen naar mevrouw Van Raaijen-Kuiper. Wij feliciteren haar met haar 84 e verjaardag.

Ontvangen giften
Via ds. Priem: € 10,- voor de kerk

Gebed voor de zieken
Iedere maandagavond komen we in de Westerkerk samen om met elkaar in gebed te gaan voor de zieken. Vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur. Wees welkom om hierbij aan te sluiten!

Vrouwengroep Hanna
Al ruim 30 jaar komen vrouwen van onze Westerkerk een keer in de maand op donderdagmorgen bij elkaar.  Aan de opzet van de morgens is weinig veranderd. Wel aan de leeftijd van de deelnemers.
Begonnen we als jonge vrouwen die met elkaar deelden hoe ons we geloof aan onze jonge kinderen zouden kunnen doorgeven, inmiddels zijn de gespreksonderwerpen veel breder van aard. Het feit dat er vrouwen zijn die na al die jaren nog steeds lid zijn bewijst wel hoe gezellig en leerzaam
het is!

Op donderdag 13 januari hopen we voor het eerst in 2022 bij elkaar te komen. 
We gaan deze morgen nadenken over het onderwerp ‘stilte’.  Betekent dat dat we de hele morgen stilzwijgend bij elkaar zitten? 
In ieder geval lezen we samen hoe de profeet Elia in de stilte God ontmoet (zie 1 Koningen 18).

Weet dat je welkom bent: donderdagmorgen 13 januari staat vanaf kwart over negen de koffie klaar,
om half tien beginnen we met het programma.
Tot dan!
Betsy en Henke

PS: Mocht deze morgen dankzij oprukkende coronamaatregels niet door kunnen gaan, dan lezen jullie dat in de nieuwsbrief van vrijdag 7 januari. In ieder geval gaan we deze morgen niet in kleine groepjes uit elkaar. We blijven in de grote kring op ruime afstand van elkaar. Jammer, maar het is niet anders!

Benoemingen
De kerkenraad heeft voor de invulling van de vacatures de volgende gemeenteleden benoemd:
? Ouderling: mevr. Sita Wijma
? Ouderling-kerkrentmeester: mevr. Clasien Brons.
Clasien is momenteel diaken en maakt de overstap naar de functie van ouderling-kerkrentmeester met de portefeuille financiën. We wensen beiden Gods zegen toe. Op dit moment zijn er nog vacatures voor
ouderling-kerkrentmeester (gebouwen), twee diakenen en scriba. De bevestigingsdienst is op zondag 23 januari 2022.

Vanuit de kerkenraad
De laatste vergadering van dit jaar vond plaats op donderdag 16 december. Hieronder leest u een kort verslag van de onderwerpen die in deze vergadering aan bod kwamen.
Vacatures en benoemingen
In deze vergadering zijn twee benoemingen gedaan: Sita Wijma is benoemd in het ambt van ouderling; Clasien Brons is momenteel diaken en maakt de overstap naar ouderling-kerkrentmeester financiën.
Hiermee zijn er nog vier openstaande vacatures: twee diakenen, een ouderling-kerkrentmeester voor de portefeuille gebouwen en een scriba.
Muziek en techniek
In deze vergadering spraken we nogmaals over muziek en techniek. We zijn op zoek naar een aantal
gemeenteleden die willen kijken naar afspraken (binnen de kaders van het huidige beleid) en nieuwe mensen voor het muziekteam.
Samenwerking met Oude Kerk en Kerkelijk Centrum
Met de Oude Kerk en het Kerkelijk Centrum is afgesproken dat iedere wijk drie leden afvaardigt vooreen werkgroep die gaat kijken naar de mogelijkheden voor samenwerking en (op langere termijn)
samenvoeging. Ouderling Mark de Groot zal in deze werkgroep de kerkenraad vertegenwoordigen. We zoeken momenteel twee gemeenteleden voor deze werkgroep.
Coronamaatregelen
Onlangs werden we weer geconfronteerd met een aanscherping van de maatregelen: de avondlockdown. In de kerkenraad hebben we met elkaar gesproken over de noodzaak maar ook de moeilijkheden en bezwaren rond deze nieuwe maatregelen. In eerste instantie is het jeugdwerk volledig
stil gelegd, maar de kerkenraad gaf in de vergadering aan het wenselijk te vinden dat er ruimte is voor de jeugd om binnen de mogelijkheden (voor 17 uur) toch elkaar te ontmoeten. Op het moment van
schrijven hebben we te maken met een volledige lockdown wat de situatie weer heeft veranderd. Het laatste nieuws vindt u op de website.

Informatiebord

We overwegen de aanschaf van een informatiebord om aan de rand van het parkeerterrein langs hetfietspad te plaatsen of om aan de gevel te hangen. Hier kunnen we informatie over de kerk en diensten
tonen, bijvoorbeeld voor passanten.
Collectezakhouders
Omdat de kans bestaat dat het nog wel even duurt voordat we weer collectezakken door de rijen kunnen laten gaan, kijkt de kerkenraad naar de aanschaf van collectezakhouders ter vervanging van de mandjes die we nu gebruiken.
Uitkomst poll aanvangstijd
Naar aanleiding van de resultaten van de poll over de aanvangstijden hebben we besloten de aanvangstijden niet te wijzigen. De meningen lopen teveel uiteen. Zie ook het nieuwsbericht op de website.
Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”. De eerstvolgende vergadering vande wijkkerkenraad is op 20 januari 2022.
Agenda
Door corona is de agenda aardig uitgedund en is niet zeker of alle geplande bijeenkomsten kunnen doorgaan. Actuele informatie vind je op de website, in de nieuwsbrief of terzake bestaande app-groepen.
Januari 2022
2 Steps
3 Gebedsgroep maandagmorgen
11 Dinsdagmiddagkring
13 Vrouwenkring Hanna
16 Steps
17- Gebedsgroep maandagmorgen
30 Steps
31 Gebedsgroep maandagmorgen
One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe
hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Joke Nijeboer – Bakker.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar ElkaarWesterkerk).
Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 12-1-2022 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 3-12-2021


Bij de diensten
Op zondagmorgen 5 december hoop ik voor te gaan in De Opstandingskerk. Mooi om ieder jaar in ieder geval één keer daar te zijn. In de Westerkerk wordt deze zondag de dienst geleid door ds.C. van Dam.

Zondagmorgen 12 december hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren, in een lopende viering. Eerder dit jaar was het de bedoeling om afscheid te nemen van Wim Zevering als organist van de Westerwijk. Dat ging toen vanwege ziekte niet door, nu doen we een nieuwe poging!
We lezen deze zondag Lucas 1:57-80. De geboorte van Johannes de Doper en de lofzang van zijn vader Zacharias. Bij één vers wil ik wat nadrukkelijker stilstaan, nl. vers 75 ‘dat wij Hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in Zijn nabijheid’. Dat alles is mogelijk dankzij het stralende licht uit de hemel dat over ons is opgegaan.

Gebed voor de zieken
Iedere maandagavond komen we in de Westerkerk samen om met elkaar in gebed te gaan voor de zieken. Vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur. Wees welkom om hierbij aan te sluiten!

Dinsdagmiddagkring
Dinsdag 7 december hopen we weer bij elkaar te komen als dinsdagmiddagkring. We zijn begonnen met het lezen van het Johannesevangelie. We zijn halverwege hoofdstuk 1 gestrand,
dus daar pakken we de draad weer op.
De kring is van 14.30 – 16.00 uur. Altijd welkom!

Vrouwengroep Hanna
Donderdag 9 december willen we elkaar weer ontmoeten.
Deze ochtend wordt verzorgd door onze predikant André Priem.
Hij gaat het hebben over ‘Lichaam, ziel en Geest’. Wat weten we daar eigenlijk van? Een onderwerp waar vast veel over te zeggen is, dus dames hartelijk welkom! We starten half 10, maar vanaf kwart over 9 staat de koffie en thee klaar.
Tot dan.
Rita de Haan

Vanuit de kerkenraad
Graag informeren we u over de onderwerpen die in de vergadering van 18 november aan de orde zijn geweest.
Vacatures en benoemingen
In deze vergadering hebben we drie ambtsdragers benoemd: jeugdouderling Nathaniël van Dijk, jeugddiaken Sophie Kwant en diaken Henk Onderwater. We zijn dankbaar dat hiermee de eerste vacatures ingevuld zijn. De komende weken gaan we voortvarend verder om de overige vacatures in te vullen. De bevestigingsdienst is op zondag 23 januari 2022.
Klaas van de Kamp is diaconaal medewerker in de themagroep Aarde, maar heeft aangegeven aan het einde van het jaar te stoppen. Onze diaken Annet van de Top is aan het einde van dit jaar
aftredend en gaat als diaconaal medewerker verder in de themagroep Vluchtelingen.

Muziek en techniek
In de kerkenraad zijn er zorgen over de bezetting van het muziek- en geluidsteam. Beide teams zijn qua omvang kwetsbaar, terwijl muziek in de erediensten een heel belangrijk element is. De kerkenraad wil hier graag samen met een aantal gemeenteleden naar kijken om te zien welke
mogelijkheden er zijn om dit te verbeteren. Binnenkort leest u hier meer over.
De coördinatie van de muziek ligt sinds een jaar of vijf in de handen van Margreet van den Bosch. Ze heeft echter aangegeven hier aan het einde van dit jaar mee te willen stoppen. We zijn dankbaar dat ze al die jaren deze belangrijke taak op zich heeft genomen, en we gaan uiteraard op zoek naar opvolging.

NBV21
Enkele weken geleden kwam de nieuwste editie van de NBV-vertaling uit. Een exemplaar van deze ‘NBV21’ ligt inmiddels op de liturgische tafel voorin de kerk. De kerkenraad heeft besloten om met ingang van 1 januari 2022 deze vertaling standaard voor de lezingen te gaan gebruiken. We schaffen hiervoor een nieuwe kanselbijbel aan.

Verkenning samenwerking met Oude Kerk en Kerkelijk Centrum
In de lange termijn plannen van Hervormd Ermelo staat beschreven dat de wijken Oude Kerk, Kerkelijk Centrum en Westerkerk meer gaan samenwerken met het oog op een eventuele samenvoeging in de toekomst. In oktober vond een eerste overleg plaats met afvaardigingen van de drie wijken en de Algemene Kerkenraad. De wijkkerkenraad ziet dit proces met vertrouwen
tegemoet.

Pilot app voor kerken
Vorige maand schreven we dat er een proef komt met een app voor kerken. De kerkenraad heeft ingestemd met het verzoek om in onze wijk deze pilot te houden.

Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder
“Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”. De eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 16 december.

Benoemingen
De kerkenraad heeft voor de invulling van de vacatures de volgende gemeenteleden benoemd:
Jeugdouderling: dhr. Nathaniël van Dijk, Zwaluwstraat 132;
Jeugddiaken: mevr. Sophie Kwant, Horsterweg 179;
Diaken: dhr. Henk Onderwater, Van Pallandtlaan 9A

Op dit moment zijn er nog vacatures voor ouderling pastoraat, ouderling-kerkrentmeester, twee diakenen en ouderling-scriba. Onze diaken Annet van den Top gaat na het einde van haar ambtstermijn aan het einde van dit jaar verder als diaconaal medewerker in de themagroep Vluchtelingen.
We wensen allen veel zegen toe! De nieuwe ambtsdragers zullen worden bevestigd in hun ambt op zondag 23 januari 2022.

Agenda
December:
5 Steps
6 Gebedsgroep
7 Dinsdagmiddagkring
9 Vrouwenkring Hanna
16 Vergadering wijkkerkenraad
19 Steps
20 Gebedsgroep

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe
hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE via dit e-mail adres:
Joke Nijeboer
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail:

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag Klik hier als u een datum wilt invoeren. voor
19.00 uur aanleveren via e-mail

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 19-11-2021


Aanpassing coronamaatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november en adviezen van de PKN is er besloten tot een aantal aanpassingen in de Westerkerk.
? Houd anderhalve meter afstand tot andere bezoekers (huisgenoten uitgezonderd).
? Er is een dringend advies om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen in de kerk.
? Het aantal beschikbare plaatsen gaat terug van 170 naar 110.
? Houd in de kerkzaal twee stoelen vrij tussen bezoekers van verschillende huishoudens.
? Kapstokken niet gebruiken.
? Er is geen koffie na de dienst.
Deze wijzigingen zijn op zondag 7 november ingegaan. Alle informatie vindt u op de website.

Bij de diensten
Zondag 21 november is het eeuwigheidszondag. We noemen de namen van allen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Een dag van terugkijken en vooruitzien. Van verbondenheid met elkaar. Ook dit jaar zullen familieleden een gedachtenis-roos in een vaas plaatsen. Daarnaast willen we lichtjes
ontsteken voor andere geliefden die gemist worden. De mensen die in de kerk aanwezig zijn kunnen dat (als de corona-maatregelen het toelaten) zelf doen. Als je thuis de dienst meebeleeft kun je per mail of per telefoon de naam van degene die je wilt gedenken aan mij doorgeven (dat kunnen roepnaam en
achternaam zijn, maar het kan ook wat anoniemer, bijv. ‘voor mijn vader/opa’, ‘voor een goede vriendin’). Wij zullen dat dan tijdens de dienst benoemen en voor hen een lichtje ontsteken voorin de kerk. Doorgeven kan aan ds. Andre Priem.

Het thema van deze dienst is ‘Vestig je hoop op God’ en we lezen uit Psalm 42.

Zondag 28 november is een ruilzondag. Oorspronkelijk zou ds. Verbaan voorgaan in West, maar nu gaat Marijke de Vries, uit Swifterbant voor.

Belijdenis doen
Denk je erover om belijdenis te doen, wil je ontdekken of deze stap iets voor jou is, geef je dan op bij ds. Andre Priem – dan gaan we met elkaar op onderzoek of ontdekkingstocht.... We doen dit samen met belangstellenden vanuit de Oude Kerk. We overleggen welke avond het beste uitkomt.

Bloemen
Ter bemoediging en met een hartelijke groet waren de bloemen van zondag 31 oktober voor Karin Bos,
De bloemen van zondag 7 november gingen met een groet ter bemoediging naar de heer Kees van Dorp. Op 13 november is het een jaar geleden dat zijn echtgenote Bea overleed.

 

Schoendoosactie
Afgelopen zondag hebben wij de schoenendoosactie afgesloten in de
Westerkerk. Er zijn totaal 75 (!) schoenendozen ingeleverd voor kinderen in Sierra Leone. Dat is een geweldig resultaat als je beseft dat er evenzoveel kinderen een geweldig cadeau gaan ontvangen.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen door een schoenendoos in te leveren of een gift te geven: Heel erg bedankt!
Ton Bannink Projectleider Schoenendoosactie

Inzamelactie Luiers voor Lesbos
Kinderen op de vlucht aan de grenzen van Europa leven in schrijnende situaties, afhankelijk van hulp van anderen. Stichting CRR ondersteunt deze kinderen door te voorzien in de basisbehoeften. Per hulptransport zijn er gemiddeld 50.000 luiers nodig! In de maand november worden door heel het land heen luiers, billendoekjes en Sudocrem ingezameld, om ervoor te zorgen dat stichting CRR deze hulp kan blijven bieden. Jouw hulp is daarbij van grote  waarde! Help stichting CRR ieder vluchtelingenkind te geven waar het recht op heeft en doneer dichte pakken luiers (vooral maat 4-6), Sudocrem of
billendoekjes! Je kunt je donatie inleveren bij familie van den Top. Kijk voor meer informatie over deze actie op deze website. Doe mee, want samen staan we sterker dan alleen!
Namens de Diaconie, themagroep Vluchtelingen, alvast hartelijk dank voor uw donatie!
Agenda

November
18. vergadering wijkkerkenraad
21. Steps
22. Gebedsgroep
24. Thema-avond. Gelovend richting 2022
December
5. Steps
6. Gebedsgroep
7. Dinsdagmiddagkring
9. Vrouwenkring Hanna
16. vergadering wijkkerkenraad
19. Steps
20. Gebedsgroep

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Joke Nijeboer – Bakker of per e-mail
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail:

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 25-11-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:
kerkbladwk@gmail.com

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 22-10-2021


Zondag 24 oktober is er weer een ruilzondag. In West hoopt collega Bogerd voor te gaan en ik hoop ’s avonds voor te gaan in de Nieuwe Kerk.

Zondag 31 oktober is het doopzondag. Op deze zondag hopen we Heilige Doop te bedienen aan Joep Kamphorst, de zoon van Jan en Wendy Kamphorst en aan Livia Staal, dochter van Herbert en Marenne Staal
We lezen die ochtend Psalm 61 en Filippenzen 2:1-11 Het thema is: ‘Een plek om te schuilen’.

Huwelijksjubileum
Op 25 oktober zijn Danielle en Ben Dekker 25 jaar getrouwd. Van harte En een fijne dag samen met de kinderen!

Promotie
Op dinsdag 12 oktober is ds. Kees van Dam gepromoveerd tot
doctor (PhD) in de theologie. Hij verdedigde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn dissertatie, getiteld: Christ Coming Home – Kwame Bediako’s Oeuvre as an ‘African Christianity Project’. Een reis werd hiermee door Kees afgesloten, een reis die al lang geleden begon, zo schrijft hij in het voorwoord. In z’n jonge jaren en tijdens de studie, de tijd in Zimbabwe en Namibië, en alles wat volgde aan ervaringen en studie... En nu ligt daar dat boek over de theoloog Kwame Bediako (1946-2008), die Kees persoonlijk heeft ontmoet en leren kennen in de loop der jaren. Van harte met deze mijlpaal!

Belijdenis doen
Denk je erover om belijdenis te doen, wil je ontdekken of deze stap iets voor jou is, geef je dan op via André Priem ,dan gaan we met elkaar op onderzoek of ontdekkingstocht....In onderling overleg kijken welke avond het beste uitkomt.
 
Seniorenmiddag
Lieve mensen,
Op DINSDAG 16 november staat de seniorenmiddag weer op de planning. Ine Kreeftenberg hoopt te komen spreken over haar zelf geschreven boek: KrisKras. Natuurlijk is er ook tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee met iets lekkers erbij. Als je van plan bent om te komen wil je je dan opgeven? Dan weten we hoeveel lekkers we moeten bakken!
Opgeven kan via Joke Nijeboer.
Wij hebben er zin in! Een hartelijke groet van Henke, Nel ,Karin, Joke en Petra.

Pastoraat 19-45 jaar:
Komend seizoen staan er 5 avonden gepland met diverse thema's. Deze avonden zijn er om elkaar te ontmoeten, elkaar te inspireren en elkaar te leren kennen. Maar natuurlijk ook zelf geïnspireerd te worden door het thema. We hebben de 5 avonden in 3 soorten verdeeld; relaties, opvoeding en geloofsverdieping. Wij hopen op deze manier voor eenieder iets te bieden.
 
Wij willen starten met een opvoedingsavond. Waarin wij met elkaar na willen denken over hoe we het geloof kunnen meegeven aan onze kinderen.
Veel van ons hebben onze kind/ren laten dopen en beloofd het geloof mee te geven. Maar hoe doe je dat concreet? Wat zijn leuke vormen? Waar loop je tegenaan? Dit zijn vragen waar we met elkaar over willen nadenken zodat we van elkaar kunnen leren.

Locatie: Westerkerk
Datum: Maandag 25 oktober
Tijdstip: 19:30
Wees welkom!! Opgeven is niet nodig.
Groet,
Mark de Groot
Nicole van Schaijk

Kerstmusical
Het is pas eind september, maar toch zijn wij deze week al druk bezig geweest met de eerste voorbereidingen voor de kerstmusical.
Als de corona maatregelen het toelaten, willen we op 19 december, met de kinderen van de kindernevendienst een echte musical opvoeren. Daarvoor hebben we jullie natuurlijk hard nodig. We willen met alle kinderen de liedjes van de musical leren. Dit doen we tijdens de kindernevendienst. Alle kinderen doen zo dus mee met de musical. Daarnaast hebben we kinderen nodig om de rollen in te vullen. Met deze kinderen willen we 4 keer oefenen. We oefenen op de volgende momenten;
zondag 28 november na de dienst.
zondag 5 december na de dienst
zondag 12 december na de dienst.
zaterdag 18 december om 15:00u

Graag horen we z.s.m wie het leuk vindt om hier aan mee te doen. Je kan je opgeven door contact op te nemen met Janny van Braak. 
gegevens door mailen of appen naar Janny van Braak
Wij hebben er zin in!
Hartelijke groet van het musical team: Desiree, Annet, Matthea en Janny

Agenda
Er zijn activiteiten die elke week plaatsvinden, zoals:
Koffie drinken na kerktijd
Wandelen voor dames, start bij de Westerkerk.
Kinderclub is weer gestart halverwege september 2021! (met uitzondering van vakanties)
Oktober 2021
19.Cursus Luisterend bidden (Kerkelijk Centrum)
24 Steps
25 Thema-avond: Opvoeding
25 Gebedsgroep
November
2 Dinsdagmiddagkring
2 Cursus Luisteren bidden (in Kerkelijk Centrum)
7 Steps
8 Gebedsgroep
11. Vrouwenkring Hanna
16 Seniorenmiddag
16 Cursus Luisteren bidden (in Kerkelijk Centrum).

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Joke Nijeboer – Bakker

Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail.
.Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 27-10-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad zaterdag 9-10-2021


Bij de diensten
Zondag 10 oktober wordt de dienst geleid door de heer dr. P.J. Verhagen uit Harderwijk.

Zondag 17 oktober hoopt ons gemeentelid ds. B.J. Reitsma bij ons voor te gaan.

Meer plaats in de dienst vanaf zondag 26 september.
Vanaf 25 september gaan nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen in. Het CIO en de Protestantse Kerk hebben adviezen gegeven hoe we als kerk hiermee kunnen omgaan. Anderhalve meter afstand houden is niet langer meer verplicht, maar de Protestantse Kerk vraagt om elkaar de ruimte te geven. In de Westerkerk kiezen we ervoor om een gedeelte van de eerder verwijderde stoelen weer terug te plaatsen. Er staan nu weer ongeveer 250 stoelen in de kerkzaal. Dit is nog steeds 150 stoelen minder dan voor de coronatijd, maar er kunnen nu veel meer bezoekers komen dan de afgelopen maanden. We vragen de bezoekers om minimaal één stoel tussen kerkgangers/gezinnen vrij te houden. Het aantal beschikbare plaatsen gaat hiermee omhoog van 80 naar ongeveer 170 plaatsen. Omdat we niet goed kunnen inschatten hoe groot de
toeloop zal zijn, blijven we voorlopig nog even het inschrijfformulier gebruiken. Hiermee voorkomen we dat we bezoekers aan de deur moeten teleurstellen.
Er is uiteraard geen coronatoegangsbewijs nodig; iedereen is welkom. Wel vragen we iedereen thuis te blijven bij klachten en de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen. Een werkgroep in de kerkenraad kijkt de komende weken in hoeverre de overige maatregelen losgelaten kunnen worden. Op de website staat een actueel overzicht: ga naar hervormd-
ermelo.nl/westerkerk, kies Wat doen wij? en vervolgens Maatregelen coronavirus.

Kliederkerk 10 oktober

Op zondag 10 oktober hopen weer een Kliederkerk te beleven waarop we allemaal op locatie aanwezig zijn. Deze keer in de Oude Kerk en de Hoeve. Vanaf 15.30 uur is er inloop. Om 16.00 beginnen we met het onderdeel ‘Samen ontdekken’, gevolgd door ‘Samen vieren’ en ‘Samen eten’. Om 18.00 uur hopen we de middag samen af te sluiten. Het gaat deze keer over ‘Er is genoeg!!!’ aan de hand van de verhalen uit Exodus 15 en 16.
Tijdens Kliederkerk doe je samen als gezin met elkaar de activiteiten.
Doe jullie mee deze keer? Geef je dan op via dit e-mailadres

Namens het kernteam, ds. André Priem

Vrouwengroep Hanna
Wij komen weer bij elkaar op donderdag 14 oktober!
Omdat het 31 oktober Hervormingsdag is, gaan we het hebben over Maarten Luther, de 95 stellingen, en de vraag of we die dag wel moeten vieren.
Dus dames, van harte welkom, wij vinden het ook altijd heel fijn nieuwe gezichten te zien. Koffie en thee staan vanaf kwart over 9 klaar, we starten om half 10.
Graag tot dan.
Nel Eisberg
Rita de Haan

Wijziging webredactie
De webredactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de Westerkerk. Al vanaf dag één van de website was Petra Rozendaal de drijvende kracht achter de webredactie. Onlangs is Petra gestopt als webredacteur. Petra, bedankt voor je inzet in al die jaren! Het is fijn om te kunnen melden dat Petra opgevolgd wordt door Alexander van Schaijk en Henrike van Baren.
De webredactie is afhankelijk van informatie die we aangeleverd krijgen, maar ook heel vaak moeten halen of bij toeval horen. Het gaat bijvoorbeeld om nieuws, activiteiten in de wijk, contactgegevens, etc. Heb je iets voor communicatie in de gemeente? Denk dan ook aan de
website. Wijzigen de gegevens van jou of de activiteit waar je bij betrokken bent en staat dat op de website? Laat het ons weten. Het scheelt de redactie veel werk als de informatie aangeleverd wordt. Je kunt ons bereiken via de e-mail. Heb je de website lang niet bezocht? Gewoon weer eens doen: hervormd-ermelo.nl/westerkerk.

Vanuit de kerkenraad
De wijkkerkenraad kwam op 16 september jongstleden in vergadering bij elkaar. We informeren u graag over een aantal in deze vergadering besproken onderwerpen.
Aanpassing coronamaatregelen
We spraken over mogelijke aanpassingen van de coronamaatregelen, onder andere om de capaciteit van de kerkzaal op een veilige manier te vergroten. Aangezien ten tijde van de vergadering er nog geen adviezen van het CIO en de PKN waren, hebben we besloten dit eerst af te wachten. Inmiddels kunt u op de website lezen dat de maatregelen zijn aangepast.
Koffie na de dienst in de herfst
Met de huidige coronamaatregelen vindt het koffie drinken na de dienst buiten plaats. Als het regent, is er geen ontmoeting met koffie en thee. Nu het herfst wordt, wil de kerkenraad graag kijken welke mogelijkheden er zijn.
Voortgang verbouwing
De opbrengst van de inzamelingsactie bedroeg op 16 september €53.876. We zijn blij met en dankbaar voor de grote betrokkenheid van de gemeente bij de plannen. De vergunning voor de bouw is binnen; de werkgroep is nu bezig met de aanbesteding. Zodra de werkzaamheden kunnen beginnen, zal als eerste de keet worden afgebroken en verwijderd. Dat betekent dat we
gedurende de bouw deze ruimte moeten missen terwijl het in de kerk al behoorlijk krap is. We gaan kijken wat er voor oplossingen mogelijk zijn. Al enige tijd is De Parasol tijdelijk gehuisvest in zaal 3 en 4. Het is qua ruimte een beetje behelpen, maar we horen dat het de Parasol goed bevalt. Met hen kijken we uit naar de nieuwbouw.
Schoon belonen.
In 2019 heeft de kerkenraad de opbrengst van Schoon Belonen bestemd voor de vervanging van de keet en inrichting van de nieuwe aanbouw. Ook de opbrengst over de jaren 2020 t/m 2022 wil de kerkenraad hiervoor bestemmen. U kunt drankblikjes (geen conservenblikken) en flesjes (max
½ liter) nog steeds kwijt in de containers bij de kerk.
Reis Bulgarije
In oktober hoopte een groep van 20 tieners naar Bulgarije gaan. De organisatie van deze reis heeft vanwege de huidige situatie in Bulgarije besloten dat deze reis ook dit jaar niet door kan gaan.
Dit is een grote teleurstelling voor zowel de organisatie als de deelnemers. De kerkenraad staat unaniem achter dit besluit.
Samenwerking met Oude Kerk en Kerkelijk Centrum
In de plannen van de Algemene Kerk over de toekomst van Hervormd Ermelo staat de ambitie benoemd dat de wijken Oude Kerk, Kerkelijk Centrum en Westerkerk waar nodig en waar mogelijk samenwerking gaan zoeken. De kerkenraad wil graag hierover met beide wijken in gesprek.
Kerkenraadsdag
Op zaterdag 2 oktober is de jaarlijkse kerkenraadsdag. We gaan met elkaar een dag naar een locatie in de buurt voor ontmoeting en gesprek. Naast teambuilding gaan we inhoudelijk een aantal onderwerpen bespreken. We hopen op een gezegende dag.
Levende adventskalender
De Protestantse Kerk heeft geschreven over de levende adventskalender: Voor elke dag in de adventstijd is er een adres waar een ieder welkom is op een ochtend of middag voor een kopje
koffie/thee en een praatje. De laagdrempelige ontmoeting staat voorop. De kerkenraad wil dit graag organiseren in de komende adventstijd.
Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”. De eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 16 september.

Agenda
Oktober:
10 Steps
10 Kliederkerk
11 Gebedsgroep                                          
14 Vrouwenkring Hanna
14 Vergadering wijkkerkenraad
19 Cursus Luisterend bidden (in Kerkelijk Centrum)
Kijk voor meer activiteiten en informatie op de website van de Westerkerk

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe
hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Joke Nijeboer of via de e-mail
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 13-10-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail.

Website ontwikkeling: Exitus ICT