Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws eerste kwartaal 2020

Wijknieuws

Wijknieuws eerste kwartaal 2020

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 10-4-2020

Bij de diensten
Verbonden blijven
Het is in deze weken bijzonder om te ontdekken wat de kracht van verbondenheid is, zelfs wanneer je elkaar niet lijfelijk ontmoeten kan.
Paulus schrijft daarover aan de Colossenzen (2:5-7): Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in
Christus is. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.
Er is onderlinge verbondenheid tussen Paulus en de
gemeente – ondanks een grote afstand die er is – en er is
de diepe verbondenheid met Christus. Die verbondenheid gaat letterlijk diep als Pauls het beeld gebruikt van ‘geworteld zijn’ in Christus. Hij is de grond onder onze voeten, de bodem onder ons bestaan!
Daar mogen we op vertrouwen en ons aan vast houden.
Op verschillende manieren zoeken we naar mogelijkheden om handen en voeten te geven aan die onderlinge verbondenheid: in de online kerkdiensten, in het aanbod om elkaar praktisch te helpen en te ondersteunen via ONE of het Team Pastoraat, even een belletje, een appje, een kaartje, een gebed voor elkaar. Mocht er iets zijn waarin je een ander kunt helpen of waarin je zelf wel wat hulp kunt gebruiken, aarzel niet en trek aan de bel! Even een moment van contact…
Zelf vond ik afgelopen zondag het moment waarop de eerste gebedsintenties binnenkwamen op mijn telefoon heel bijzonder. Behalve drie kerkenraadsleden, de koster, en de teamleden van beeld, geluid & video was de kerk leeg…en toch waren we niet alleen, ook thuis waren we niet alleen. En hoe mooi was het om dan ook de gebeden samen bij God te brengen – in de kerk of thuis. Zo willen we dat zondag opnieuw doen. We zijn in Christus met elkaar verbonden en willen dat ook graag blijven!

Online diensten
Ook de komende zondagen is er steeds een korte online viering vanuit de
Westerkerk.
Vanaf volgende week zondag 5 april beginnen die weer om 9.30 uur.
Er is ruimte voor gezamenlijke gebeden en een overdenking. Tussendoor
enkele liederen, soms begeleid door het muziekteam (in kleine setting) en
soms met muziekfragmenten. We ontsteken allereerst licht aan de
Paaskaars als teken van onze verbondenheid in Christus. Zo zijn we
weliswaar niet lijfelijk bij elkaar, maar geestelijk wel met elkaar verbonden! En zo hopen we toch daadwerkelijk samen iets te kunnen beleven en te vieren! Telkens is er ook de mogelijkheid om via sms of Whats-app voorbede-punten aan te dragen, zodat we enkele punten daarvan ook daadwerkelijk samen in gebed bij onze Heer kunnen brengen.
Lezingen en thema’s heb ik nog niet uitgezocht. Er zijn verschillende app-groepen aangemaakt (voor de verschillende leeftijdsgroepen) en daarin kunnen we soms samen nadenken over het thema (zoals laatst over ‘hoop’) of andere praktische zaken rondom de dienst uitwisselen. Mocht je nog niet zijn toegevoegd en dat willen, stuur dan even een berichtje naar André

In de Stille Week zullen we ook op de gangbare tijdstippen korte online vieringen houden.
Op 9 april, Witte Donderdag vieren we gewoonlijk het Heilig Avondmaal. De Protestantse Kerk is nog bezig met een handreiking daarvoor, maar ik stel voor dat we in verbondenheid in de kerk en thuis samen die maaltijd vieren. Als je thuis een stukje brood, wat wijn/druivensap klaar hebt staan dan kunnen we samen op hetzelfde moment gedenken en vieren. Het is anders dan samen aan tafel in de kerk, maar we doen het met in gedachte een bede uit één van de Avondmaalsgebeden om de aanwezigheid van de Heilige Geest: “zoals dit brood dat wij breken was verstrooid over de velden maar werd samengebracht en één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen van heinde en ver, in het rijk van uw vrede”. Het is een beeld van Gods grote toekomst, maar nu in de corona-crisis ook ons concrete verlangen om als gemeente weer ‘van heinde en ver’ bij elkaar te kunnen komen….
Goede Vrijdag, 10 april, – staan we stil bij het lijden en sterven van onze Heer. We lezen enkele fragmenten uit het lijdensevangelie en luisteren naar enkele liederen.
Om iets van de bijzondere sfeer en inhoud van de Stille Zaterdag, op 11 april, online te kunnen beleven wordt nog een uitdaging, maar wel een mooie uitdaging. Een korte viering waarin we, ook al is de kerk leeg, het Licht van Christus binnen dragen…En we staan stil bij schepping en herschepping in Christus.
Aan het begin van de corona-crisis was er nog de hoop dat we op Pasen, 12 april, weer samen zouden kunnen zijn om de Opstanding van onze Heer te vieren… We doen het samen thuis… De boodschap wordt er niet anders van: De Heer is waarlijk opgestaan!
Zondag 19 april is er een ruiling hebben binnen Hervormd Ermelo. Omdat de periode waarin we online diensten doen verlengd is tot en met Pinksteren vonden we het ook wel mooi om ook de ruilingen weer wat op te pakken, zij het dan online ;-) Al zal ook dat wel misschien wel weer even wennen zijn…

Kindernevendienst thuis
Tijdens de kindernevendienst wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van Bible Basics. Dit wordt gemaakt door het Nederlands Bijbel Genootschap. Zij hebben het materiaal aangepast zodat het in de komende weken ook thuis in het gezin gebruikt kan worden. ‘Bible Basics voor thuis’ kun je downloaden van de website. Samen aan de slag! Als je een leuke foto hebt terwijl jullie thuis bezig zijn – dan kun je die zondag ook even appen ;-)
Ook Matthijs Vlaardingenbroek heeft op zijn website een online programma om te doen met kinderen:
www.creatiefkinderwerk.nl


Omzien naar elkaar in deze tijd
Juist mensen die een kwetsbare gezondheid hebben wordt aangeraden om al te veel contacten met anderen te vermijden. Terwijl je juist nu misschien wel behoefte hebt aan contact. Even een luisterend oor, even van je af praten. Gelukkig hebben we nog telefoon (en mail). Even een berichtje, even de stem van een ander horen. Laten we naar elkaar omzien en schroom niet om ook zelf aan de bel te trekken!
U kunt ons altijd bereiken!

Twee wekelijkse gebedsgroep  Westerkerk
Om de twee weken bidden we met een aantal personen voor het wel en wee van de gemeente. Op de gebedspagina onder 'wat doen wij' staat onder andere de twee wekelijkse gebedsgroep vermeld, met het contactformulier voor persoonlijke (gebeds)vragen.
Deze coronatijd beperkt ons echter in fysiek persoonlijk contact en mogelijkheid samen te bidden. Toch kan het verlangen er zijn met anderen voor persoonlijke vragen te bidden. Vaak kan dit in de eigen omgeving. Vaak ook niet. Daarom menen wij de mogelijkheid aan te mogen bieden voor persoonlijk telefonisch gebed. Telefonisch gebed; dit kan even vreemd aanvoelen, maar in praktijk maakt het geen verschil hoe en waar voor elkaar gebeden wordt. Daarom bieden wij de mogelijkheid aan om telefonisch samen te kunnen bidden en zo onze vragen aan God voor te leggen in de wetenschap dat Hij ons hoort, waar we ook zijn.
Telefoonnummers hiervoor zijn: Nel Kommers of Joke Nijeboer
Discretie en privacy is hierbij uiteraard vanzelfsprekend.

Boodschappenservice
In deze periode willen we graag naar elkaar omzien. Eerder in de nieuwsbrief stond al de oproep dat u hulp kon vragen om boodschappen te doen. Dat geldt natuurlijk nog steeds.
Er kunnen diverse reden zijn waardoor u niet in de mogelijkheid bent om boodschappen te doen, bijvoorbeeld omdat uw gezondheid het niet toelaat, of omdat je met zieke kinderen thuis zit.
Schroom niet, en vraag hulp. Er zijn diverse mensen die dit graag voor u willen doen. 
Als u een andere hulpvraag heeft, neem dan gerust ook contact op. In samenwerking met ONE, zullen we samen zoeken naar oplossingen.
Contactpersoon: Nicole van Schaijk

GOD ZAL ZORGEN
Als het coronavirus dreigt...
 
Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!
 
Je dacht dat God zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden -
maar dan: een wond die niet geneest!

Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.
 
Je meende: Christus is zo machtig,
één woord - het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.
 
Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwig Pasen zijn!
  
André F. Troost
melodie: Wie maar de goede God laat zorgen

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties?
ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Fred de Haan zie, de relevante links op deze pagina
Jan van den Hazel, zie de relevante links op deze pagina
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 8-4-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina
Extra editie Nieuwsbrief Westerkerk


Een boodschap van rust en vertrouwen
Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het Coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Als christenen zijn we niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich mee brengt. Maar we hoeven ons daar niet door te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.
Christenen hoeven niet in paniek te raken. We leven immers voor Christus, die ons in staat stelt om nuchter te blijven en met aandacht het goede te zoeken voor anderen.
Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Kerk open
Woensdag 18 maart is een dag van nationaal gebed in verband met het coronavirus. Dit is een gezamenlijk initiatief van een aantal christelijke organisaties. Op deze dag is de Westerkerk open van 9.00 uur tot 19.00 uur. U kunt de kerk bezoeken zolang u de richtlijnen van het RIVM volgt (zoals anderhalve meter afstand van elkaar houden). Ook vragen we om ervoor te zorgen dat niet meer dan ongeveer 20 personen (verspreid in de kerkzaal) aanwezig zijn.
Ook na woensdag willen we kijken of we op bepaalde dagen de kerk open kunnen stellen. Om dit mogelijk te maken, hebben we een aantal mensen nodig die de kerk open doen, aanwezig zijn en weer afsluiten. Als u hieraan mee wil helpen, horen we het graag. Nieuws hierover staat op https://hervormd-ermelo.nl/westerkerk/open-kerk.

Online kerkdiensten
De periode waarin we alleen online kerkdiensten verzorgen, is verlengd tot en met 5 april. Dit betekent dat de themadienst met de Lifenote band komt te vervallen.
Afgelopen zondag hebben veel mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de dienst online mee te beleven. Het was fijn om op deze manier toch met elkaar verbonden te zijn. Helaas liep de video stream niet soepel. Dit werd veroorzaakt door een ddos-aanval op het videoplatform van de provider. We hopen dat dit eenmalig was en dat u ook de komende weken op deze manier mee kunt vieren. Alle informatie over de online diensten vindt u op de website.
Voor vragen kunt u altijd bij de kerkenraad terecht. Actuele informatie over de maatregelen in de Westerkerk leest u op https://hervormd-ermelo.nl/westerkerk/coronavirus

Omzien naar elkaar
In deze periode willen we extra naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen waar dit mogelijk is. Het pastoraal team doet haar best om contacten te leggen, maar wilt u/jij ook zelf aangeven als de behoefte hebt aan hulp, zorg of contact? U kunt hiervoor terecht bij één van de ouderlingen, de gegevens van hen staan op de website.

Wij beseffen dat er mensen zijn die vanwege het besmettingsgevaar niet meer zelf boodschappen kunnen doen. Ook daarin willen we met elkaar meedenken. Heeft u hulp nodig als het gaat om boodschappen? Of wilt u juist misschien wel een extra boodschap doen voor iemand. Neem dan contact op met Nicole van Schaijk . Zij zal de coördinatie hiervan op zich nemen.

Aanpassingen maatregelen coronavirus
De recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de kerkenraad aanvullende maatregelen heeft genomen. Nu de scholen, sportclubs, et cetera dicht zijn, doen we er verstandig aan om ook de kerkelijke activiteiten waarbij groepen bij elkaar komen, niet door te laten gaan. De maatregelen zijn mede gebaseerd op de richtlijnen van de Protestantse Kerk.

Activiteiten
Alle activiteiten, waaronder jeugd- en kringwerk, vervallen per direct. Het al dan niet door laten gaan van huiskringen is aan de huiskringen zelf, maar de kerkenraad adviseert met nadruk om ook de huiskringen voorlopig te laten vervallen. Ook de kerkenraadsvergaderingen gaan voorlopig niet door. We kijken naar andere manieren om het kerkenraadswerk doorgang te kunnen laten vinden.

Kamp Kinderclubs
Ivm de corona maatregelen hebben we helaas ook moeten besluiten dat het afsluitende kamp van de kinderclubs niet door kan gaan.
Omdat we weten dat de kinderen zich erg verheugd hebben op het kamp zullen we kijken of dit later in het seizoen alsnog doorgang kan vinden, maar omdat dat afhankelijk is van verschillende factoren kunnen we hier nog geen garanties voor geven.
Als het goed is hebben de ouders van de kinderen allemaal een e-mail gekregen met de bovenstaande mededeling en zullen op de hoogte gehouden worden over een mogelijke nieuwe datum.

Agenda,
Klik hier om die te bekijken. Kijk voor de veranderingen en aanvullingen voor wat betreft de geplande activiteiten binnen onze gemeente


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 20-3-2020


Bij de diensten
Online diensten
Omdat we besloten hebben om de adviezen en richtlijnen vanuit de overheid en de Protestantse Kerk te volgen zullen we in de komende weken niet als gemeente samenkomen in de Westerkerk. 
Wel willen we wekelijks om 10.00 uur een korte online viering vanuit de
Westerkerk houden, met daarin ruimte voor gezamenlijke gebeden en een korte overdenking.
Tussendoor enkele liederen. Misschien wel live door het muziekteam gespeeld of anders via een bestaand liedfragment. We ontsteken licht aan de Paaskaars als teken van onze verbondenheid in Christus.
Zo zijn we weliswaar niet lijfelijk bij elkaar, maar geestelijk wel met elkaar verbonden! En zo hopen we toch daadwerkelijk samen iets te kunnen beleven en te vieren!  
André Priem

Ontmoetingsavonden
Deze maand staan er nog verschillende ontmoetingsavonden gepland. Tijdens deze avonden willen we stil staan het werk van de Heilige Geest in ons leven en in de gemeente van Christus. Het is mooi om elkaar om ongedwongen wijze te ontmoeten en wat beter te leren kennen!
Sectie 2
(Telgterweg, Telgterpoort, Arendlaan, Geelgorsstraat, Kanariehof, Leeuwerikstraat, Lijsterlaan, Meerkoetstraat, Mezenpad, Oude Telgterweg, Reigerstraat, Roerdompstraat, Tuinfluiterstraat, Volenbeekweg en Zwaluwstraat)
Dinsdag 24 maart aan de Geelgorsstraat 
Woensdag 25 maart aan de Zwaluwstraat
Sectie 3
(De Leemkuul, Duifstraat, Eksterstraat, Groenling, Gruttopad, Kievitstraat, Kolibri, Koperwiek, Nachtegaal, Rietgansstraat, Spechtstraat, Wielewaal of Wulpstraat)
Donderdag 26 maart aan de Nachtegaal
Maandag 30 maart aan de Spechtstraat 
Dinsdag 31 maart aan de, Koperwiek 
We hopen elkaar te ontmoeten! U kunt zich opgeven bij Karin, Nicole of Joke (zoals vermeld in de uitnodigingen) of bij André
Team Pastoraat

Terugblik avonden homoseksualiteit
Enkele weken geleden hadden we onze tweede avond over homoseksualiteit. De eerste gemeente-avond hebben we Bijbelteksten bekeken en ons afgevraagd wat het in de context van de bijbel betekende. De centrale vraag was toen ‘wat staat er?’ Op de tweede gemeente-avond hebben we samen gekeken hoe we die teksten van toen, met een bepaalde context, toepassen in 2020. Dus de centrale vraag was daarbij ‘hoe lezen we, hoe passen we het toe’? In een uitgebreide inleiding stond Machteld eerst stil bij verschillende redenen waarom we als christenen tot verschillende manieren van uitleggen komen. Daarna schetste zij 4 lijnen hoe men de bijbel toepast in het denken over homoseksualiteit. Vervolgens zijn we in kleine groepen met elkaar in gesprek gegaan. Ook de inleiding van deze avond is op te vragen. Stuur even een mailtje naar Machteld of André .
Om met elkaar in gesprek te zijn was het aantal deelnemers aan deze avonden een mooie groep, kijkend naar de gemeente-grootte was het slechts een kleine groep. Het was waardevol en zinvol om met elkaar in
gesprek te zijn. Ook een goede oefening om, ook wanneer je het soms niet met elkaar eens bent, toch op een respectvolle, invoelende wijze het onderlinge gesprek te voeren. Da’s ook belangrijk, om zonder
oordeel in gesprek te zijn.
‘Hoe nu verder?’ is een vraag die ook gesteld werd. Het gesprek gaat verder. Allereerst in de kerkenraad, waar na de bevestigingsdienst veel nieuwe mensen zijn bijgekomen. En tot nu toe hebben we eigenlijk ook vooral ‘óver’ mensen gesproken en niet ‘mét’… Dus na het vernieuwde gesprek in de kerkenraad
willen we ontmoetingsmomenten plannen met gemeenteleden die zelf homo of lesbisch zijn en tijdens een andere avond willen we ook in gesprek gaan met ouders, om van hen te horen zij e.e.a. ervaren.
Kortom er is nog genoeg te doen… Wordt vervolgd.
Namens de voorbereidingscommissie, Aart, Joke en Machteld, André

Agenda:
in zoverre de maatregelen vanwege het coronavirus dit toestaan.
Zie de actuele agenda hier.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties?
ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Fred de Haan zie, de relevante links op deze pagina
Jan van den Hazel, zie de relevante links op deze pagina
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 25-3-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 6-3-2020

Bij de diensten
Zondagmorgen 8 maart is er een lopende viering van de Maaltijd van de Heer. De kinderen zijn in de kindernevendienst op 1 maart begonnen met een Veertigdagentijdproject rondom Jezus’ woorden, uitgesproken tijdens zijn Bergrede. Wij beginnen dat daar nu ook mee en lezen
het gedeelte voor deze twee zondagen: Mattheus 5:1-16.
Zondagmiddag 8 maart om 16.00 uur is er weer een viering van Heilig Avondmaal aan tafel (in kleine kring). Voor wie de ochtenddienst niet meer kan bijwonen of wie het gewoon fijner vindt om Avondmaal aan tafel te vieren. Mocht u vervoer nodig hebben, laat het dan even weten!
Woensdag 11 maart is het Biddag voor Gewas en Arbeid. De gezamenlijke dienst is dit keer in de Westerkerk. Psalm 143 zal centraal staan, met als thema ‘Bidden met open handen’.
Zondag 15 maart wordt er weer geruild binnen Hervormd Ermelo, in West hoopt collega de Wit voor te gaan.

Coronavirus
Op het moment staan de media bol van de berichten over het Coronavirus. Hoe we daar als kerkgemeente mee om gaan, kunnen we bij het aanleveren van de kopij nog niet zeggen. Als er maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld voor het Avondmaal, worden deze via de website en de nieuwsbrief tijdig vermeld.

Ontmoetingsavonden
Deze maand willen we weer een aantal ontmoetingsavonden houden. Tijdens deze avonden willen we stil staan bij het werk van de Heilige Geest in ons leven en in de gemeente van Christus. Het is mooi om elkaar op ongedwongen wijze te ontmoeten en wat beter te leren kennen!
Sectie 1
(de Maat – Ermelo-West boven de Telgterweg).
De eerste twee avonden (op 4 en 5 maart) zijn al geweest.
Dinsdag 10 maart aan de Lindeboomlaan 
Sectie 2
(Telgterweg, Telgterpoort, Arendlaan, Geelgorsstraat, Kanariehof, Leeuwerikstraat, Lijsterlaan, Meerkoetstraat, Mezenpad, Oude Telgterweg, Reigerstraat, Roerdompstraat, Tuinfluiterstraat, Volenbeekweg en Zwaluwstraat)
? Donderdag 12 maart aan de Lijsterlaan
? Dinsdag 24 maart aan de Geelgorsstraat 
? Woensdag 25 maart aan de Zwaluwstraat
Sectie 3
(De Leemkuul, Duifstraat, Eksterstraat, Groenling, Gruttopad, Kievitstraat, Kolibri, Koperwiek, Nachtegaal, Rietgansstraat, Spechtstraat, Wielewaal of Wulpstraat)
? Donderdag 26 maart aan de Nachtegaal
? Maandag 30 maart aan de Spechtstraat
? Dinsdag 31 maart aan de, Koperwiek. 
We hopen elkaar te ontmoeten! U kunt zich opgeven bij Karin, Nicole of Joke (zoals vermeld in de uitnodigingen) of bij André
Team Pastoraat

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties?
ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Fred de Haan zie, de relevante links op deze pagina
Jan van den Hazel, zie de relevante links op deze pagina
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 11-3-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina
Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 21-2-2020

Bij de diensten
Bij het maken van dit wijkbericht is onze predikant, ds. André Priem onderweg van Peru naar huis. Zoals hij in het vorige kerkblad schreef neemt hij deel aan een voorgangsreis naar een drietal projecten van Compassion.
Op 23 februari en 1 maart is hij weer in de dienst in ons midden. In de dienst op 1 maart worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Fijn dat we dan weer
met een volledige ploeg verder kunnen.


Bulgarije 2020
Er hebben zich 27 tieners aangemeld om mee te gaan naar Bulgarije. Los van de acties hebben we elkaar al een paar keer ontmoet en gezellige avonden gehad. We hebben met elkaar al zo’n €6000 opgehaald! Super! Daarbij zit ook een gift van €500 van Nijboer Blijstra Techniek.
Heel hartelijk dank hiervoor!

Concert Matthijn Buwalda
Wilt u ook bijdragen aan onze reis naar Bulgarije èn een leuke avond uit? Koop dan kaartjes voor het concert van Matthijn Buwalda op 27 maart aanstaande! Dat belooft echt een hele mooie avond te worden.
De kaartverkoop loopt via onze tieners of via de website of kijk op de poster in de kerk of klik op de link in de nieuwsbrief. De kaarten kosten €15 voor het goede doel.

Welkom op de seniorenmiddag!
Op donderdagmiddag 12 maart bent u weer hartelijk welkom op de seniorenmiddag in de Westerkerk.
Vanaf 14.15 uur staan koffie en thee weer klaar en rond 14.30 beginnen we met het programma.
Deze middag hebben we weer twee gasten: mevrouw Nely Klarenbeek en de heer Hans Gerards.
Beide zijn ze bestuurslid van de Oudheidkundige Vereniging ‘Ermeloo’.
Allebei zullen ze op deze middag hun eigen inbreng hebben.
Nieuwsgierig? We zien uit naar uw komst!
Voor deze middag krijgt niemand een persoonlijke uitnodiging en opgave is niet nodig. En u weet het: iedereen die zich min of meer senior voelt is van harte welkom!
Vriendelijke groet van de voorbereidingscommissie.

EO Jongerendag 2020
Wie gaat er mee naar de EOJD zaterdag 6 juni?
Samen is gezelliger dan alleen. Geef je op voor 21 februari via de mail.

Ik heb al via via wat namen gehoord, maar ik wil graag een mailtje zodat ik contactgegevens heb
om tzt vervoer en concrete afspraken te maken.
Kaarten zijn €15 excl reiskosten.
Groet Patricia Poelman

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties?
ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Fred de Haan zie, de relevante links op deze pagina
Jan van den Hazel, zie de relevante links op deze pagina
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 26-2-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina
 
Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 7-2-2020


Bij de diensten
Zondag 9 februari zijn er weer de Kerk & School-diensten. Deze staan dit keer in het teken van ‘Volg je dromen’. De Westerkerk is dit jaar uitgeroosterd, dat betekent dat wij geen school te gast hebben. Marijke de Vries, die eerder in West stage liep, hoopt voor te gaan deze zondag. Mooi om Marijke weer eens bij ons op de kansel te zien.
Zondag 16 februari hoopt Kees van Dam voor te gaan. Het is fijn dat we in West ook telkens weer voorgangers uit eigen kring mogen begroeten. Da’s een luxe!

Vanuit de kerkenraad kunt u hier lezen.

Vrouwengroep Hanna
Donderdag 13 februari komen we weer bij elkaar.
Deze ochtend zijn we op een andere manier bezig met wat er in de Bijbel staat.
Iedereen die geïnteresseerd is, van harte welkom!
De inloop met koffie en thee is vanaf kwart over 9, en om half 10 beginnen we. Zo omstreeks 11.30 sluiten we de morgen af.
Voor oppas kan gezorgd worden, stuur even een mailtje naar Rita de Haan,.
We hopen jullie te ontmoeten donderdag 13 februari, tot dan.

Postbodes gezocht.
Vier keer per jaar worden er enveloppen bezorgd bij de adressen van de leden van de Hervormde Gemeente Ermelo. Het gaat dan om de enveloppen van de Oudejaarscollecte, de Paascollecte, de Dankdagcollecte en de Solidariteitsheffing. Het geld dat door het zelf bezorgen wordt uitgespaard, kan door de wijk gebruikt worden voor de aanschaf van hulpmiddelen voor jeugdwerk en catechisatie en voor nog enkele zaken.
In wijk West coördineer ik het sorteren en brengen bij de bezorgers. We zoeken een bezorger voor de volgende vier straten: Meerkoetstraat, Rietgansstraat, Geelgorsstraat en de Kanariehof.
Per postbode gaat het om ongeveer zestig enveloppen die bezorgd moeten worden.
Als zich meer personen aanmelden zet ik hen graag op de reservelijst voor toekomstige vacatures.
De eerstvolgende bezorging betreft de enveloppen van de Paascollecte, die bezorgd moeten worden in de week voor Pasen.
Als je mee wilt helpen bij het rondbrengen, neem dan contact op met:
Dick Hazeleger,

Gemeenteavond over homoseksualiteit
Enkele weken geleden hadden we de eerste avond. Er was best een mooie opkomst en er was een prettige, open sfeer waarin we met elkaar van gedachten konden wisselen en waarin de Bijbelteksten die vaak geciteerd worden rondom homoseksualiteit aan de orde kwamen.
Op woensdag 19 februari (inloop met koffie vanaf 19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur) zal de tweede avond worden gehouden. Iedereen is welkom!
Tijdens deze avond maken we de stap naar vandaag. Hoe vertaal je wat we in de bijbel lezen naar vandaag. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Ook tijdens deze avond willen we tijd inruimen om met elkaar te kunnen delen en uitwisselen hoe we hierin staan. Wat is belangrijk voor jou persoonlijk en wat is belangrijk voor de gemeente? Hoe kunnen we een gemeente zijn waarin mensen zich veilig en geaccepteerd weten – ook bij verschillende meningen en opvattingen? We hopen met elkaar opnieuw op een mooie en zinvolle bijeenkomst!
De voorbereidingscommissie, Aart Verspuij, Joke Nijeboer, Machteld van Dam en André Priem

Ontmoetingsavonden sectie 1
In de komende maanden willen we weer een aantal ontmoetingsavonden houden. We beginnen in sectie 1 (de Maat – Ermelo-West boven de Telgterweg). U zult nog wel een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar hierbij alvast de data om te kunnen noteren. U kunt kiezen uit de volgende data:
Woensdag 4 maart
Donderdag 5 maart
Dinsdag 10 maart
Tijdens deze avonden willen we stil staan het werk van de Heilige Geest in de gemeente van Christus.
We hopen elkaar te ontmoeten!
Team Pastoraat

Om te noteren!
Op donderdag 12 maart is het weer zover: de volgende seniorenmiddag.
Achter de schermen wordt al weer hard gewerkt om er een gezellige middag van te maken. Gezellig wordt het pas echt als ook u komt! Te zijner tijd volgen mededelingen over het programma.
U krijgt voor deze middag geen persoonlijke uitnodiging. Misschien is het u al opgevallen dat we de naam van de middagen veranderd hebben. In plaats van 67plus middagen hebben we het voortaan over seniorenmiddagen. We vinden namelijk dat wij geen vaste leeftijd moeten hanteren waarop iemand welkom is. Iedereen die zich min of meer senior voelt is van harte welkom.
Noteert u daarom vast in uw agenda of op uw kalender: “donderdagmiddag 12 maart 2020 seniorenmiddag in de Westerkerk. Aanvang om 14.30 uur.
Nadere informatie volgt dus nog.

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan


One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties?
ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Fred de Haan zie, de relevante links op deze pagina
Jan van den Hazel, zie de relevante links op deze pagina
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 12-2-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina
Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 10-1-2020


Bij de diensten
Zondag 19 januari is er weer een doopdienst. Mooi dat we onze kinderen al op zo jonge leeftijd bij God mogen brengen. We hopen 3 kinderen te dopen. Op het moment dat de kopij voor dit kerkblad geschreven wordt zijn we nog niet bij elkaar geweest om deze dienst voor te bereiden, dus het thema is nog even een verrassing. In ieder geval hopen we met elkaar op een mooie dienst.
Deze zondag is ook de start van de ‘Week van Gebed voor de eenheid van de christenen’ is. Net als vorig jaar hopen we via een bloemengroet en een bijdrage aan het gebed in deze iets te ervaren van de verbondenheid met onze medebroeders en zusters uit andere kerken in ons dorp.
We bidden om eenheid!


Dinsdagmiddagkring
De dinsdagmiddag kring is deze keer op de tweede dinsdag van de maand, namelijk 14 januari.
We vervolgen onze bestudering van het boek Esther

Opbrengst oliebollenactie Bulgarije
Wat een fantastische dag op 30 december. Samen bakten we meer dan 2100 oliebollen.
Opbrengst €1752,55. Kopers, bakkers en natuurlijk Harry en Petra hartelijk dank!

Koffietijd
Alleen een kopje koffie is niet half zo gezellig als samen een bakje doen. Daarom starten we op 21 januari met koffieavonden. Vooral bedoeld voor de eenzamen onder ons. Gewoon een kop koffie en een praatje. Natuurlijk ook voor theedrinkers.
We beginnen op dinsdag 21 januari. Welkom vanaf half acht tot een uurtje of negen. We doen dit om de week. Dus elke even week. We zetten het ook in de wijkagenda van de Westerkerk.
Behalve op onze website, staat de agenda ook in ons wijkbericht in het kerkblad.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan van den Hazel,  zie de relevante links op deze pagina.
Welkom op dinsdag 21 januari. We maken het samen gezellig in de keet naast de kerk.

Ontmoeten op de Veluwe
Onze classispredikant ds. Wilbert van Iperen heeft een nieuwe editie gezonden van de nieuwsbrief “Ontmoeten op de Veluwe”. Het bericht is veel te lang om hier in zijn geheel op te nemen. U kunt het vinden op de website: hervormd-ermelo.nl/westerkerk/vanuit-de-classis.

Vanuit de kerkenraad
Zoals gebruikelijk willen we u informeren over enkele onderwerpen uit de laatste kerkenraadsvergadering.
Zie hier het verslag van deze vergadering.

Gebedsgroep
De gebedsgroep verhuist met ingang van dit jaar van de maandag- naar de woensdagmorgen. De data zijn opgenomen in de wijkagenda, waarvan in elk wijkbericht het aan de orde zijnde deel wordt vermeld.
De wijkagenda is ook te raadplegen via het linkje in de nieuwsbrief of gewoon rechtstreeks op de website van de Westerkerk: www.hervormd-ermelo.nl/westerkerk/wijkagenda.

Gemeenteavonden over homoseksualiteit
Als gemeente willen we in de komende tijd met elkaar in gesprek gaan over homoseksualiteit.
Tijdens het kerkenraadsweekend in oktober hebben we binnen de kerkenraad een eerste verkenning gedaan. Ook binnen de gebedsgroep is er een bijeenkomst biddend aan dit thema gewijd. Dat waren inspirerende en waardevolle bijeenkomsten.
De volgende stap is dat we hier als gemeente met elkaar hierover van gedachten wisselen, en wel op dinsdag 21 januari en op woensdag 19 februari (inloop met koffie vanaf 19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur).
Tijdens de eerste avond willen het hebben over onze eigen ervaringen en beleving en we willen de bijbel openslaan om met elkaar stil te staan bij veel geciteerde teksten. Daarbij willen we in de breedte beginnen, bij wat in de bijbel gezegd wordt over relaties in het algemeen. Zo beginnen we in ons eigen leven… Daarna spitsen we het toe op homoseksualiteit.
Omdat het lastig is om in een grote groep inhoudelijk dieper op het thema in te gaan, zou het mooi zijn dat er na deze eerste avond in kleine groepen over doorgesproken wordt. Dit kan in de bestaande huiskringen zijn, maar ook in pop-up-groepen die speciaal hiervoor bij elkaar komen.
Er zal materiaal beschikbaar zijn. Het is de bedoeling dat er tussen 22 januari en 19 februari van dergelijke groepsbijeenkomsten zijn. Tijdens de eerste avond kun je je hiervoor opgeven, maar heb je nu al interesse geef dat dan alvast aan een van ons door.
Tijdens de tweede avond maken we de stap naar vandaag. Hoe vertaal je wat we in de Bijbel lezen naar vandaag. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Ook tijdens deze avond willen we tijd inruimen om met elkaar te kunnen delen en uitwisselen hoe we hierin staan. Wat is belangrijk voor jou persoonlijk en wat is belangrijk voor de gemeente? Hoe kunnen we een gemeente zijn waarin mensen zich veilig en geaccepteerd weten – ook bij verschillende meningen en opvattingen? We hopen met elkaar op mooie en zinvolle bijeenkomsten!
De voorbereidingscommissie, Aart Verspuij, Joke Nijeboer, Machteld van Dam en André Priem

Agenda
De wijkagenda is ook te raadplegen op de website van de Westerkerk: www.hervormd-ermelo.nl/westerkerk/wijkagenda.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties?
ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Fred de Haan zie, de relevante links op deze pagina
Jan van den Hazel, zie de relevante links op deze pagina
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 15-1-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina
Website ontwikkeling: Exitus ICT